Israels 10 tapte stammer nr. 4

NORRØNAFOLKET I OPPHAV OG VANDRING av KRISTEN DØSSLAND (1)

Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra?Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig?Hvor blev de av, Guds utvalgte folk,ble de igjen i Israel eller utvandret de til øyene i Norden? Er Norge Israel?Og hvorfor ville "noen", i så fall ha interesse av å fuske med kildene? For å holde oss uvitende om vår fortid? Og hvem er så "noen"?

Det er stor interesse for ættegran-
sking i vår tid. Ved arkivunder-
søkelser kan en finne hva gamle
kirkebøker, rettsbøker og andre støvete
folianter har å fortelle om forfedrene.
Det er om å gjøre å kunne følge slekta
så langt tilbake i århundrene som mu-
lig. Når en kjenner sine aner, kjenner en
bedre seg selv.

Men det gamle ordet «Kjenn deg
selv!» får en egen tyngde når en tar
hele folkeætta med i undersøkelsen.
Det spørsmålet vi vil ta opp til drøfting
her, er dette: Hvem var egentlig vårt
folks forfedre? Hvem stammet Norrø-
nafolket fra? Når og hvordan kom de
til Norden, og hva slags kultur førte de
med seg hit?

Det er språkgranskerne som har
satt fram teorien om at vi stammer fra
et «arisk» folk som skal ha kommet fra
Høg-asia eller fra fjelltraktene omkring
Iran. I virkeligheten er det svært lite
en kan si med sikkerhet om «ariernes»
opprinnelige hjem og deres vandrin-
ger.

Dessuten må en være merksam
på at det store indoeuropeiske språk-
fellesskap i historisk tid ikke forteller
alt om raser og folkenes avstamning. I
områder der disse språk har vært do-
minerende så langt tilbake som en har
innskrifter og litteratur, kan det ofte på-
vises språklige underlag av helt annen
opprinnelse. Ved framrykking av arisk-
talende stammer er de undertvungne
folks språk blitt trengt i bakgrunnen.

Men de har ikke alltid forsvunnet spor-
løst. For å forklare eiendommeligheter
i de forskjellige indoeuropeiske språks
utvikling, må en regne med innvirkning

fra eldre substrater. Og framfor alt kan
vi finne spor etter dem i gamle navn og
folketradisjoner.

Når det gjelder det norrøne mål, har
enkelte forskere ment å finne et gam-
melt semittisk innslag i språket.
Allerede den kjente danske historiker
og språkforsker N.M. Petersen erklærte
at Nordens mytiske navn kan forklares
med letthet ut fra semittiske språk. Han
tenkte nærmest på fønisk eller arabisk.

Den vise granskeren av nordisk myto-
logi, Edda-oversetteren Ivar Mortens-
son-Egnund har pekt på en del norske
ord som han mener kan ha sin rot i det
hebraiske språket. Han har også vist at
Voluspå og Håvamål har mange likhets-
punkter med det gamle testamente og
jødiske Sibylle-bøker som sikkert hviler
på eldgamle israelittiske tradisjoner.
I det vi bygger videre på disse gran-
skeres teorier, vil vi i det følgende søke
å vise at det i vårt land finnes tydelige
merker etter israelittisk språk og kultur,
og at disse minner forteller om innvan-
drede stammer av israelittisk opphav.

Med dette syn på innvandrings-
spørsmålene står vi forøvrig ikke alene.
I England og Amerika er det en hel skole
av granskere som mener de kan påvise
at Nord-Israel - de bortkomne 10 Is-
raels stammer - har havnet i Norden,
særlig i England. Betydelige kulturbæ-
rende lag innenfor de germanske folk er
av israelittisk avstamning.

«The National Message» heter et engelsk tidsskrift

som stadig skriver om dette emnet. Her
hos oss er ingeniør Albert Hiorth en iv-
rig talsmann for den samme oppfatning
ut fra et bibelsk syn.
Nordiske historikere har ikke tidli-
gere forsøkt å etterprøve noen semittisk

kilde og les hele boka her

Les også Norrønafolkets identitet

I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9 : "Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge."Se filmen:The Khazarian Conspiracy , Part 1 of 12

Er Stoltenberg jøde?
"Dette Tyske, Polske og Askenazi Jødiske etternavn STOLTENBERG er den yrkesmessige betegelsen for en snekker. Navnet kommer fra det Gamle Polske ordet STOLARZ …c "

NORRØNAFOLKET I OPPHAV OG VANDRING av KRISTEN DØSSLAND (2)

Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra?Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig?Hvor blev de av, Guds utvalgte folk,ble de igjen i Israel eller utvandret de til øyene i Norden? Er Norge Israel?Og hvorfor ville "noen", i så fall ha interesse av å fuske med kildene? For å holde oss uvitende om vår fortid? Og hvem er så "noen"?

«The National Message» heter et engelsk tidsskrift som stadig skriver om dette emnet. Her hos oss er ingeniør Albert Hiorth en ivrig talsmann for den samme oppfatning ut fra et bibelsk syn.Nordiske historikere har ikke tidligere forsøkt å etterprøve noen semittisk innvandring i Skandinavia. I våre dager arbeider de helst med arkeologiske og historiske problemer innenfor Nordens grenser.

Men professorene P.A Munch, Sophus Bugge og N.M. Petersen så i hvert fall den store sammenhengen mellom de eldste nordiske folk og Østerland. Alle disse tre lærde var enige om at vi stammer fra goterne, som igjen er beslektet med eller identiske med skytherne. Men de skythiske folks opprinnelse har alltid vært noe av en gåte.

De språkhistoriske problemer i forbindelse med teorien om en semittisk innvandring til Norden, skal vi siden komme nærmere inn på. Men det kan også reises et par kritiske spørsmål av antropologisk art, som vi vil behandle til innledning: Hvordan kan noen få titusener israelitter forgrene seg utover Europa og bli til flere store folk? Og hvordan kan vår «blonde nordiske rase» være av semittisk herkomst?

Hva det første spørsmål angår, kan en henvise til den parallell som vi har i de senere «adspredte» jøder av Juda ætt. Selv de som har levd så isolert blant de andre folk, er da blitt til atskillige millioner i Europa. Langt flere ætlinger kan vi vente etter 10-stammefolket, som til dels ble sterkt oppblandet med «ariske» folk, slik at Israels-slektene egentlig utgjorde en kulturbærende elite. Ellers må en huske på at nataliteten (fødselshyppigheten) må ha vært overmåte stor hos dette folk, som jo mente at livets «velsignelse» først og fremst består i det å formere seg, å få en tallrik etterslekt.

Betegnende er de kjente velsignelsesord til Abraham, Isak og Jakob i 1 Mosebok, f. eks. 28,14: «Ditt avkom skal bli som støvet på jorden, og du skal utbre deg mot vest og mot øst og mot nord og mot sør, og i deg og ditt avkom skal alle jordens slekter velsignes.» Eller kap. 35 ,11: «Og Gud sa til ham [Jakob]: Jeg er El Shaddai [Gud Den Allmektige]; vær fruktbar og former deg! Et folk, ja en skare av folk skal komme av deg, og konger skal utgå av dine lender.» Vi mener altså at disse løfter virkelig er gått i oppfylling på «Israel etter kjødet», og ikke bare på åndelig vis gjennom kristendommen.

These are the faces of the native people of the middle east. In the trivial % of those who are said to have come to Israel from the Arab nations, look at their faces and tell me what % of those "Jews" from the Arab countries look like Europeans instead of natives of the middle east?kilde

Lenge før araberne invaderte Nord-Afrika bodde berberne (bildet) her. De bodde langs strendene ved Middelhavet. Nå må du opp i avsidesliggende landsbyer i Atlasfjellene, gjerne veiløse områder som gjør det svært vanskelig å nå dem med evangeliet. Men i den tidlige kristne tiden var det en blomstrende kristen virksomhet lands Middelhavets strender. Så kom araberne. De invaderte både landområdet og livene til de som bodde her.

Det er antatt at det bor 25 millioner berbere i området som kalles " Berber-land", et område med mye fjell kalt Maghreb, som betyr soloppgang på arabisk. Vi snakker om den vestlige delen av Nord-Afrika. Det finnes flere hovedgrupper blant berberne, som har sine særtrekk skapt av geografi, kultur og språk. KILDE

Urbefolkningen i Tunisia er berberne. De antas å være beslektet med søreuropeere, selv om hudfargen ofte er litt mørkere enn vanlig i det sørlige Europa.

I det nordlige Tunisia er det fønisk blod i årene på befolkningen. I mer enn 600 år var Karthago det nordlige Tunisias sterkeste statsdannelse. Et par hundre år f.kr kom romerne. De gav urbefolkningen navnet berbere, som betyr barbarer. De betraktet dem hovedsakelig som slaver. Både Cæsar og Augustus sendte titusenvis av arbeidsledige landarbeidere til Tunisia. Disse ble bønder og farmere, og blandet seg med berberne, med korsfarere og med andre innvandrende folkeslag.

Tunisiere oppfattes derfor i dag som et blandingsfolk, nært beslektet med folk på Sicilia og Malta.KILDE

Han sang høyt og tydelig det de fleste Imazighene (berberne) tenkte.KILDE

De rasemessige innvendinger som kan rettes mot vår teori, har heller ikke noen avgjørende vekt. Påstanden om «ren rase» hos de germanske folk har som kjent ingen vitenskapelig verdi. Innenfor samme folk finnes det mennesketyper med helt ulike antropologiske kjennemerker. Folkene har vandret og blandet blod. Theobald Fischer, en av de beste kjennere av middelhavslandenes folk, skriver om gallafolket i Etiopia og berberne i Nord-Afrika, som ikke har mørkere hudfarge enn vanlige sør-europeere, og ikke sjelden har blondt hår og blå øyne: «Om vi kledde en av disse bøndene som en tysk bonde, ville ingen tvile på at han var det.» Heller ikke i Skandinavia er den «nordiske» typen enerådende. Den dag i dag kan en støte på mennesker som etter sitt rasepreg er svært lite ariske å se til. Dessuten er det ikke sikkert at de gamle israelitter av 10-stammefolket hadde samme utseende som den typen vi kjenner i dag.

Det er altså ingen ting i veien for at det flere hundre år f.Kr. kan ha gått en israelittisk strøm til norden. Senere er disse folk blitt trengt til side av nye, arisk-talende innvandrere, som dog også hadde israelittisk blod i sine årer.

Below are the faces of kids who are natives of the middle east. They are not Negroes, they have straight hair and they are not Anglo Saxons. You will not see plane loads of natives of the middle east get off the planes.

De er alle sammen kommet fra den samme «folkegryte» i For-Asia. Det var nettopp til de «ariske», medo-persiske land mange av nord-Israel ble ført da assyrerne bortførte dem.
Både bibelen og profanhistorien forteller om deportering av titusener israelitter til Medias byer eller trakter omkring Det kaspiske hav. Men hvor ble det av disse stammene? gikk de til grunne i assyrisk utlegd, prisgitt en nådeløs fiende som ville utslette dem? Det er underlig at Bibelen forteller inngående om Juda og en del av Benjamins stamme, hvordan de ble ført til Babylonia, ble utfridd og kom heim igjen, og hvordan de bygde opp det nye jødiske samfunn. Men om de 10 stammene er det fullstendig taushet. Nei ikke fullstendig! det finnes i hverfall en beretning som gir historiske opplysninger om deres videre skjebne, nemlig i Esra-apokalypsen (4 Esra). Det er så vidt vi vet den eneste etterretning om hvor det ble av dem. Men den åpner riktignok store perspektiver for videre granskinger.

Vi vil nå prøve å gi svar på det spørsmålet som aldri før har vært undersøkt for nordens vedkommende: Finnes her spor etter gammel israelittisk innvandring? Og hva slags kultur førte disse landnåmsmennene med seg? først må vi da gi en fremstilling av Israels bortføring og vandring til Europa. Deretter skal vi trekke fram alt det vi mener kan kaste lys over opphavet til Norrønafolket - fra språkminner, mytologi og saga.

Bortføringen av Israel
I det 9. århundre f. Kr. trådte assyrernes rike ved Tigris fram som den sterkeste militærmakt i Vest-asia. Assyrerne var en semittisk folkestamme, som i tidens løp hadde mottatt tilsig fra ymse andre folk. Sumererne hadde i sin tid oversvømmet landet. Kanskje var det de som førte med seg dyrkelsen av guden Assur (Asjur), som ble lokalgud for byen av samme navn. Assur er i slekt med den babyloniske kjærlighetsgudinnen Astarte (Isjtar) og en brodergud til den egyptiske Osiris, på samme tid dødsgud og fruktbarhetsgud. Vi merker oss grunnstammen As- i dette semittiske gudsnavn. Det skal vi siden møte igjen som et viktig kjennemerke på nærstående folks vandringer.
Om assyrerne som folketype skriver kulturhistorikeren Egon Friedell: «Assyrerne skal være i nær slekt med akkadene og talte i alle fall bare en dialekt av nord-babylonsk. Men ifølge sin ytre habitus er assyrerne umiskjennelig semittiske eller nøyaktigere «jødiske» typer. Slik vi ser dem på bilder som er bevart, ligner de nesten til forveksling en «fin jøde» fra fin de siecle (århundreskiftet) med sitt lange, velpleide helskjegg, sitt krusete, blåsorte hår, sine tette, mørke øyenbryn, sine kjøttfulle leber og sin dristig krummede nese. Bare flosshatten og gull-lorgnetten mangler. Men denne «jødiske» typen er igjen den samme som etnologene kaller armensk. Men armenierne gjelder igjen for indogermaner, uten at vi dog her skal la det gå unevnt at det ser ut som armeniernes opprinnelse går lenger tilbake, nemlig til hetittene. De tallrike folk som har spredt seg utover Lilleasia som erobrere, greide aldri å viske ut de gamle folkeslags rasetegn.»

Below is another load of European "Jews" who are pouring in by hundreds of thousands to displace the native people of the middle east. No Israelite of the old testament looked like these Anglo Saxon until after the invasion of the Europeans. Note every Israelite of the bible was a native of the middle east who were nothing more than a composite of Hittites, Havites, Moabites, Midianites, Canaanites, Syrians, Chaldeans, Philistines, Jebusites.. ARABS and yet over 90% of all those in the land claiming to be their descendants are Anglo Saxons.

These school girls are Iraqi kids. The Syrians, Zideons, Canaanites, Moabites, Jebusites, Philistines … Every Arab native of the middle east came from the people of Iraq … and every Israelite was a descendant of the Arabs who came from the people of Iraq.

Omkring år 900 f.Kr. begynte assyrerne sin ekspansjon mot vest, ledet av mektige erobrerkonger. Assurnarsipal begynte angrepene på arameerne i nord-Syria, og hans sønn Salmanassar III, gikk mot Damaskus. I disse langvarige krigene mellom assyrer og arameer ble også Israel og Juda blandet inn, først og fremst Nordriket; og israelittenes kraft ble i høy grad svekket. Indre uroligheter virket i samme retning, og etter en kort oppgangstid under Jeroboam II, ble de nordlige stammer snart fullstendig avhengig av assyrerne. Landet måtte betale en urimelig stor tributt til assyrerkongen Tiglat-Pileser. En ny koalisjon mellom Israel og Damaskus nyttet lite. Tiglat-Pileser inntok Damaskus og gjorde helt slutt på dets makt. Israelittene innså ennå ikke det nytteløse i å kjempe mot en overmektig fiende. De håpet på hjelp fra Egypt. Men i 722 bukket også de under. Etter en lang beleiring ble hovedstaden Samaria tatt av kong Sargon II, og landet ble gjort til assyrisk provins.

For å uskadeliggjøre de undertvungne folk, deporterte seierherren dem og lot dem bosette seg i andre deler av det assyriske rike. «Disse folkeflytninger var assyrernes endelige svar på det påtrengende spørsmål om hvorledes de vidstrakte erobrede områder skulde bli styrt. Tidligere assyriske konger hadde ført de overvundne hærer bort som fanger, men Tiglat-Pileser hadde begynt en likefrem ombytning av hele folk. Denne politikk tjente sikkert sitt umiddelbare formål: å holde de undertvungne provinser i ro. Men som varig regjeringsmetode måtte den slå feil, fordi den syndet mot alle samfunnsøkonomiske lover.»¹

Når en vet hvor grundig disse folkeflytningene ble satt i verk, og motivene som lå bak, er det sannsynlig at en vesentlig del av israelittene med kvinner og barn ble bortført. Etter Sargons egen oppgave var tallet på de deporterte 27 290. I steden for Israels barn, ble kolonister fra Babylonia og andre trakter ført til byene i Samaria. Fra disse stammer de senere samaritaner.

De deporterte israelitter fikk bosette seg i Assyria og Media. Bibelen nevner byen Halah, provinsen gosan ved Elva habor, og Medias byer (2 kong 17.6). Dermed forsvinner Israels 10 stammer i historiens mørke - ca. 130 år før Juda stamme måtte i trældom til Babylonia. Det gikk som profeten Hoseas hadde forutsagt: Israel ble fra nå av «ikke mitt folk» (Lo-ammi), Hos 1,9.
En kunne tro at de 10 stammene gikk til grunne, og at Juda ble den eneste som førte Jahve-folkets nasjonale og religiøse ideer videre. Men i det mørke som omgir Israelfolkets videre skjebne, kan den merkelige beretningen i 4 Esra 13,40-45 sette oss på sporet etter dem. Foruten den kanoniske Esra-boken og Nehemias' bok (også regnet som 2 Esra), har vi to apokryfe Esrabøker. Den ene av dem er beslektet med den kanoniske. Men 4 Esra inneholder vesentlig visjoner, og hører altså til den apokalyptiske litteratur. Den er ikke bevart i hebraiske grunntekst, men i en latinsk, en syrisk og en etiopisk

Engelsk tekst med bilder er hentet herifra
Bruk oversettelse program gra google her

kilde

Bibelen på nett her

NORRØNAFOLKET I OPPHAV OG VANDRING av KRISTEN DØSSLAND (1)her
Les også Norrønafolkets identitet

I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9 : "Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge."Se filmen:The Khazarian Conspiracy , Part 1 of 12

The Khazarian Supremacy 1/13 falske jøder
Ekte bilder av blonde folk bosatt i Asia
Er Jens en falsk Jøde…………
Er Stoltenberg jøde?
"Dette Tyske, Polske og Askenazi Jødiske etternavn STOLTENBERG er den yrkesmessige betegelsen for en snekker. Navnet kommer fra det Gamle Polske ordet STOLARZ …"

Arabiske jøder ikke falske
Iranere ikke ariske

kart over europa der lyse fins

Israel, israelittene, Esra-boken, Nehemias'< /a>, bok, Assyrerne, Damaskus, Benjamins-stamme, Europa, Moses

carl a. h. r.søndag 18. september 2011 kl 24

Historien kan vise til mange gåter. En av dem er "Israels ti tapte stammer". Etter fangenskapet i Assyria i det 7. århundre f. Kr. forsvant ti av israels tolv stammer (i hvert fall hovedmassen av dem) brått fra Bibelen og historiens annaler. Det er uforståelig at de skulle forsvinne så brått uten å sette spor etter seg. Eller kanskje sporene likevel finnes?

Hentet fra nettsiden, innsyn.

http://www.innsyn.com/artikler/israel2.html

Det er et udiskutabelt faktum at hovedmassen av ti av Israels tolv stammer, sammen med et større antall av Juda og Benjamin stamme, ble bortført til Assyria i årene 740-715 f.Kr. Denne etniske omgrupperingen kan vi lese om i Bibelen. Akkurat dette volder ikke problemer, fordi det står skrevet i Guds ord.

Det som derimot volder problemer for mange, for ikke å si de fleste, er: Hvor ble det av disse stammene og deres etterkommere? Hvor ble det av de millioner av hebreere som var Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere? Ble de assimilert i Det assyriske rike, slik enkelte hevder, og forsvant på den måten? Eller ble de spredt rundt omkring på jorden, utvannet ved inngifte og på andre måter, og forsvant på den måten, slik andre hevder? Disse to teoriene er direkte i strid med de evige pakter Gud opprettet med Abraham, Isak og Jakob (Israel). En tredje teori går ut på at hebreerne vandret videre fra Assyria og inn i Europa, og dermed dannet opphavet til den hvite, europeiske rase -- de kristne nasjoner i nord-Europa. Vi må aldri glemme at Guds løfte til Abraham, var at hans ætt skulle bli overmåte tallrik, så hvor finner man dem i dag? Det er helt klart at det ikke dreier seg om dagens jøder, som jo ikke kan sies å være særlig tallrike. De er en liten minoritet (ca. 16 millioner) i verdenssamfunnet.

Arkeologien har ved en rekke interessante funn løst to store problemer. 1) Hva skjedde med de hundretusener av israelitter som "forsvant" syd for Kaukasus? og 2) Hvilket folk var opphavet til kimmeriene og de gåtefulle, nomadiske stammene som gikk under navnet skytere, et folk som plutselig dukket opp nord for Kaukasus, og på samme tidspunkt i historien? Begge disse folkeslagene var israelitter. Det dreide seg bare om en etnisk omgruppering. Der den ene forsvant, dukket den andre opp.

Denne artikkelen forsvarer teorien om at hebreerne vandret videre innover i det til da stort sett ubefolkede europeiske kontinent og ga opphav til en rekke av Europas nasjoner og kongehus. Det er mange indisier fra både historie og arkeologi, folklore, tradisjoner og legender, som gir støtte for denne teorien. Som vi etter hvert vil oppdage, er den både logisk og fornuftig, og er i harmoni med Bibelen.

Som vi også vil oppdage, utvandret en rekke hebreere vestover allerede fra den tid Israel oppholdt seg i Egypt og senere, etter hvert som utferdstrangen ble for stor og Kanaans land for trangt. Dette gjelder spesielt Dans stamme.

Uforbeholdne løfter

Bibelens store troshelter, Abraham, Isak og Jakob, fikk ved gjentatte anledninger et uforbeholdent løfte fra Gud om at deres etterkommere skulle bli til en mengde folkeslag.

"Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes" (1 Mos 12,1-3).

Skandinavia

Etter at angelsakserne vandret over til England ca. 450-600 e.Kr., ble det tilbake på vestkysten av Norge to viktige grupper av skytisk/israelittisk opphav: Daner og nordmenn. Historiebøkene kaller disse noe uriktig for "vikinger". Den norske befolkning nedstammer så godt som totalt fra disse nordmenn. De var en gren av skyterne som kom fra Skandinavia. De nedstammer fra israelitter av enten den skytiske eller den kimmeriske gren av de gamle gimirri, det assyriske navnet på israelitter.

I sitt verk The Viking Age sier Du Chaillu at --

"Med hjelp av oldtidens greske og romerske skribenter vil en omhyggelig gjennomgåelse av sagaene bidra til å hamre ut en ganske så kontinuerlig historie, og uten noe alvorlig avbrudd i begivenhetenes kjede. Dette kaster betraktelig lys over forfedrene til det engelsktalende folk og deres vandringer nordover fra deres gamle hjem ved bredden av Svartehavet, deres religion og deres bosetting i Skandinavia og England" (National Message, 13. nov. 1926, s. 715).

Norrøn mytologi

Snorres Ynglingesaga forteller om Odin, som ledet asa-folket fra bredden av Svartehavet gjennom Russland til Syd-Skandinavia, der de kom til å utgjøre aristokratiet, den regjerende slekt. Asa-folket kalte seg en guddommelig rase. Det er gjenom eddaene vi hører om de norrøne guddommer Odin, Thor, Frøya, Balder, Frigg etc. Prof. L.A. Waddell har påvist at navnet Thor er avledet av Dar i "Indara", det arianske navnet på Jehova. Thor ble gjort til tordengud.

De fleste gotiske sagaer kretser om Odin, som selv om han på et senere tidspunkt ble mytologisert, likevel var en virkelig, historisk person. Han var leder for asa-folket eller æser (asia-folket) med sitt hovedsete i Asgard i Asia, der han også hadde sin borg Valhall. Odin kom fra Asaheim (Sentral-Skytia). Ifølge Andersons Kongelige ættetavler levde Odin i siste halvdel av det 3. århundre e.Kr. Odin-folket (asa, æser) var kort og godt israelitter som hadde tatt Zoroasters tro, Ashas religion, som Asia har fått sitt navn etter. Asa-folket beseiret de kongelige skytere og inntok deres hovedstad Gerrhus (det nåværende Kiev) ved elven Dniepr. Gerrhus ble kalt Asgard. Asa-invasjonen drev de kongelige skytere (sakai) inn i det nåværende Tyskland, der de ble kjent som saksere. Odin samlet en stor hær i Asgard, og de vandret opp Dniepr-dalen og vestover til Østerjøen, som tidligere ble kalt Pelagus Scythium, skyternes hav. Til slutt kom de til Skandinavia. Det var fra Odins hær Svear at Sverige fikk sitt navn. En av Odins sønner, Balder, ble visekonge over anglerne, og fra ham regner angelsakserne sitt opphav. De to saksiske høvdingene Hengist og Horsa, som kjempet med engelskmennene i det 5. årh. e.Kr., regnet Odin eller "Wodin" som sitt opphav.

Et manuskript i Herald's College forteller om Odin, som i år 250 e.Kr. giftet seg med Freja, datter av den engelske silurkongen Cadwalladr (det var mange småkonger i England på den tiden. Siluria var en engelsk provins med sin egen konge). Cadwalladr nedstammet fra Brutus, som igjen nedstammet fra Juda. Fra Odins sønner nedstammet Rurik, som grunnla Det russiske rike i 840 e.Kr., samt de skandinaviske kongehus. Europa har hatt de fleste kongehus, igjen en oppfyllelse av Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob: "Konger skal utgå fra deg."

Rev. Milner viser i sine ættetavler at Odin nedstammet fra kong Priam av Troja, som i likhet med Gallam, Irlands erobrer og Brutus, Londons grunnlegger, nedstammet fra Juda/Serah. Odin bosatte seg senere i Danmark og Syd-Sverige, der han døde. Odin ble senere mytologisert i Syd-Sverige. Byen Odense i Danmark er oppkalt etter Odins komme til Danmark.

Skandinavene har sitt opphav fra områdene syd for Svartehavet og Det kaspiske hav. Den såkalte "nordiske rase" oppsto ikke i nord, men av israelittene i Asia.

Jylland og Danmark

Før anglerne kom inn i Nord-Tyskland, vandret en annen beslektet stamme, jydene til halvøya nord for Angli, og kalte den Jutland (Jylland). Jydene stammet fra Arianas (Persias) juti, som igjen nedstammet fra de av Judas stamme som assyrerkongen Sankerib førte til Assyria i Esekias' tid (2 Kong 18,13). Sankerib sier selv på Taylor-prismet at han tok 200 150 fanger av Juda stamme.

Den jødiske skribenten Eldad (9. årh. e.Kr.) skrev til spanske jøder at på kong Jeroboams tid (975 f.Kr.) var Dans stamme uvillige til å utgyte sine brødres blod, og heller enn å utgyte Judas blod, forlot de Israels land og vandret over til Grekenland og Danmark. (Danmark = Dans mark). De kalte landet for Danmares, Dans land.

Språk

Engelsk, tysk, hollandsk og de skandinaviske språk er alle grener av en sentralstamme: gammel-gotisk, som først ble representert ved runer og futharker, men som igjen er avledet av ariansk/fønikisk. Både gresk og latin har gitt sitt bidrag til det engelske språket, men det vil overraske de fleste å høre at over 75% av de engelske ordene stammer fra hebraiske ord eller deres røtter. Lange sammenlignings-tabeller viser dette klart. Mange språkforskere (etymologer) har bemerket den uvanlig store likheten mellom hebraisk og walisisk. I sin Welsh Grammar bemerker Dr. Davies at omtrent hver eneste side i den walisiske oversettelsen av Bibelen er full av hebraismer. Dr. Duncan M' Dougall sier at man kan ta en hvilket som helst setning på hebraisk og oversette den til gælisk ord for ord, uten å endre det aller minste på setningsbygningen, og man vil i hvert enkelt tilfelle få en korrekt gælisk setningsbygning. Dette kan man ikke gjøre med noe annet europeisk språk, sier han. Rev. Eliezer Williams bemerket at det knapt var en hebraisk rot som ikke hadde sin tilsvarende avledning på engelsk.

Dette er klare indisier på at de første engelskmenn var hebreere, israelitter. Tyrerne og fønikerne, som talte en tidlig form for hebraisk, var de første som kom til "Tinn-øyene" for å lete etter tinn (som de brukte til å lage bronse), bly, sølv og jern. Mileserne og dannan-folket talte hebraisk. Bevisene er overveldene for at hebraisk dannet selve grunnvollen for det engelske språk, ganske enkelt fordi hebreerne var de første engelskmenn.

Minnesmerker

Danittene, som var nært knyttet til fønikerne, har satt spor etter seg på sine vandringer over det europeiske kontinent. Dan var imidlertid også en sjøfarende nasjon, og utvandret også sjøveien. Overalt hvor fønikerne dro, hører vi om danai-folket. Vi finner bl.a. mange stedsnavn f.eks. elver, der navnet er knyttet til Dan: Danube (Donau), Danastris (Dniester), Danapris (Dniepr), Don, Rhodan (Rhone), Eridan (Po). Også andre navn er knyttet til Dan: Danzig, Codan (Østersjøen), Danmark, Doncaster, Dannonia, (Devonshire), Dundalk, Donegal. Det er ikke så oppsiktsvekkende at erobrere oppkalte steder etter seg selv. Ser vi på et kart over Aleksander den stores hellenistiske rike, ser vi at omtrent hver eneste by bærer navnet Aleksandria eller Aleksandropolis. Et av Dans kjennetegn var at han skulle sette spor etter seg, "som en slange på stien" (1 Mos 49,17).

På Krimhalvøya ved Svartehavet er det funnet mange dysser og gravhauger med interessante inskripsjoner som forteller om hebreernes vandringer. Prof. Bruce Hannay nevner f.eks. et slikt manuskript som ble funnet i en av disse gravhaugene, og som lyder:

"Jeg er Jehudi, Mose sønn, sønn av Jehudi den mektige, en mann av Naftali stamme, som prins Salmanesser i Israels konge Hoseas dager bortførte fra Samaria sammen med de andre Israels stammer. De ble bortført til Halah, til Habor -- som er Kabul -- til Gozan og til Chersonesus -- som er Krim."

På Krim har man også funnet tallrike gamle gravkammere med hebraisk/fønikiske innskrifter på gravsteinene. Prof. Chwolsen fra Petrograd tydet syv hundre av disse inskripsjonene. En av disse lyder:

"Dette er gravsteinen til Buki, sønn av presten Itzhak. Måtte hans hvile være i Eden ved tiden for Israels frelse. I året 707 av vår landflyktighet." Hvis vi daterer dette fra Samarias fall i 717 f.Kr. stammer gravsteinen fra ca. 15 f.Kr.

Det er påfallende at det finnes så mange minnesmerker etter hebreere på Krim, og at de av en eller annen grunn blir ignorert av moderne forskere.

Raser

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann.

Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk. Naturligvis var det også variasjoner blant dem. Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Både essenerlitteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker. I en rapport som Pilatus sendte til keiseren, beskriver han Jesus slik:

"En dag da jeg gikk forbi Siloa, så jeg mange mennesker som var samlet. I midten av denne gruppen la jeg merke til en ung mann som lente seg mot et tre og stille og rolig talte til forsamlingen. Det ble meg fortalt at dette var Jesus. Det kunne jeg egentlig ha tenkt meg, så stor var forskjellen mellom ham og de som lyttet til ham. Hans gylne hår og skjegg ga ham et nærmest himmelsk utseende. Han så ut til å være rundt tredve år gammel. Aldri før hadde jeg sett et så mildt ansikt med en slik opphøyd ro. Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende." (Uthevelser tilføyd.) Dette manuskriptet befinner seg i Archo-bindet i Konstantinopel som kap. VIII, Valleus' anmerkninger -- Acta Pilati, eller Pilatus' rapport til keiseren om Jesu arrestasjon, rettssak og korsfestelse.

I Archo-volumet finner man også et intervju med Gamaliel, som beskriver Jesus slik: e2ec4b25-4c33-4abe-a1fd-dedbd958fb9f

"Josef er en tømmermann. Han er svært høy. . . .Håret hans ser ut til å ha vært kastanjebrunt i yngre dager. Øynene hans er grå. . . .Jesus. . . .Han er et bilde på sin mor, men har ikke hennes myke, runde ansikt. Håret hans er noe mer blondt enn hennes, noe som også kan skyldes solen. Han er høy. . . .Øynene hans er store og blå." (Uthevelser tilføyd.) Denne beskrivelsen faller sammen med den beskrivelsen Pilatus ga.

Enda en beskrivelse av Jesus finner vi fra Publius Lentrelus i et brev til keiseren i Rom. Publius Lentrelus bodde i Judea på keiser Tiberius' tid. Dette brevet dukket først opp i skriftene til erkebiskop Anselm av Canterbury i det 11. århundre:

"På denne tid bor det i Judea en mann av helt spesiell moral. Hans navn er Jesus Kristus. Hans etterfølgere elsker og tilber ham som Den udødelige Guds Sønn. . . .Han er en høy, velproporsjonert mann med et vennlig og ærverdig utseende. Håret hans har en farge som knapt kan etterlignes, og som faller i elegante krøller. . . .kinnene hans er lytefrie, med en frisk rødfarge. . . .Skjegget hans har en farge som passer til håret. . . .Øynene hans er tindrende blå, klare og rolige." (Uthevelser tilføyd.)

Det skal nevnes, at da den engelske maleren William Holman Hunt i 1840-årene fikk i oppdrag å male Jesus, "Verdens lys", gjorde han grundige forundersøkelser for om mulig å finne ut hvordan Jesus hadde sett ut. Var han mørk, eller var han lys? Holman Hunt reiste bl.a. til Jerusalem for om mulig å komme på sporet der. Etter alle sine forundersøkelser malte han Jesus, Verdens lys -- lys og blond, med blå øyne.

Vi har av og til hørt fra talerstolen at Jesus lignet på en hvilket som hest araber. Synes du ovennevnte beskrivelser passer på en mann med et østerlandsk, eller arabisk utseende?

Flere av oldtidens skribenter, som f.eks. Polemon av Ilium, Galienos og Klemens av Aleksandria, beretter at sakaiene eller skyterne, var lik kelterne og germanerne i utseende, lyse, med rødaktig hud. Ammianus (ca. 350 e.Kr.) beskriver den skytiske stamme alanerne som "høye og vakre, med et nesten gult hår og et fryktinngytende blikk." I sin bok The Ultimate World Order avslører major R.H. Williams at de opprinnelige italienere var lyse i huden og hadde blondt hår og blå øyne. De opprinnelige grekere (som var israelitter) ble beskrevet (ifølge Polemo) som lyshudete med rødskjær, blondt hår -- en høy, muskuløs mennesketype med blå øyne. (Se f.eks. Elizabeth C. Evans: Physiognomics in the Ancient World, den jødiske lege og sofist Adamantios (4. årh. e.Kr.), Hans F.K. Günther: The Racial Elements of European History m.fl.) Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type.

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

Det er den hvite, europeiske rase, hebreernes etterkommere, som har vært de store oppdagere, kolonibyggere og sivilasjonsskapere. Selv i dag er det den hvite mann som erobrer de høyeste fjell, de tørreste ørkener, de kaldeste poler og de dypeste hav -- ja, selve verdensrommet. Overalt hvor den hvite mann slo seg ned, grunnla han blomstrende nasjoner. Den hvite rase er den eneste som er blitt til "mange nasjoner." Gud hadde velsignet dette folket framfor alle andre folkeslag, ikke bare med fruktbart land på den vestlige halvkule, men på mange andre måter. Den hvite mann er blitt verdens mest framgangsrike jorddyrkere. Det er den hvite mann som har frambrakt kunstens store skikkelser i litteratur, musikk og bildende kunst. Den hvite mann har stått for de store oppfinnelser og teknologiske nyvinninger som har gjort livet lettere for jordens innbyggere. "I deg skal all jorden velsignes", var Guds løfte til Abraham, og vi ser at disse løftene til fulle er gått i oppfyllelse.

Det er den hvite mann som har brakt Evangeliet om Jesus til alle jordens folkeslag. Det er han som har trykt 97% av all verdens bibler. Det er påfallende at apostlene dro vestover med Evangeliet, og ikke østover. De dro i kjølvannet til "de tapte får av Israels hus", og det var også disse som var de første til å ta imot budskapet. Senere ble "de tapte får av Israels hus" de fremste forkynnere av Sannheten. Dette lyder som en lovsang over den hvite mann og kan kanskje oppfattes som "rasisme". Det er imidlertid ikke "rasisme", men et uomgjengelig faktum, som er grunnlagt på Guds egne ord og hans egne løfter til Abrahams ætt, "den hvite mann". Sviktet Gud disse uforbeholdne løftene til de store trosheltene? Aldri! Ingen andre folkeslag har fått disse store løftene. Det lar seg ikke bortforklare. Gud hadde aldeles ikke til hensikt at dette folket, Abrahams, Isaks og Jakobs ætt skulle forsvinne og utvannes når det kom i kontakt med andre raser. Guds løfter til trosheltene i fordums tid var uforbeholdne evige. "Du skal bli til mange folk."

Et omfattende emne

Denne artikkelen har bare forsøkt å gi et oversiktsbilde over hebreernes vandringer både før og etter deportasjonen til Assyria. Det er et stort og vidløftig emne, som krever et omfattende studium av tilgjengelig kildemateriale. Det er ikke plass her til å gå inn i alle detaljer, og flere emner er utelatt, av hensyn til oversikten.

Det er en legende som sier at profeten Jeremias kom til Irland i 586 f.Kr., sammen med en hebraisk prinsesse som giftet seg med en irsk prins (som nedstammet fra hebreerne) og førte den irske kongerekke videre. Dette og andre emner som har med Israels vandringer å gjøre, vil jeg ta opp i etterfølgende artikler.

Det er sikkert noen som vil hevde at mye av dette stoffet er bygget på myter og legender, og derfor ikke kan tas alvorlig. Det er imidlertid slik at en legende (sagn) er bygget over en virkelig hendelse, og derfor gir viktige, historiske hint. Eksempler på dette er norrøn mytologi, Arthur-legendene, irske sagn, samt greske og romerske sagn. Disse sagnene bygger på virkelige, historiske hendelser, som senere er blitt kledd i atskillige flere fjær enn den opprinnelige fjæra. Hendelsen er blitt en legende -- et sagn. Disse gir imidlertid viktige nøkler, bl.a. i våre studier av folkevandringer og nasjoners oppkomst.

Hvorfor vier ikke moderne historikere, etnologer og arkeologer det gamle Israel større oppmerksomhet? Hvorfor ignorerer de tilsynelatende de klare indisier på at Israel er opphavet til den hvite, vestlige verden? Svaret er enkelt. Moderne forskere har ingen tro på Bibelen og dens beretning om menneskets og folkeslagenes opprinnelse. Deres vantro får dem til å ignorere eller fortie viktig materiale som bekrefter Bibelens troverdighet. De prøver derfor å belyse historien fra helt andre vinklinger. I likhet med mennesket, hevder moderne forskning, oppsto også nasjonene nærmest av seg selv. Skyterne "oppsto" i Asia, og Europa ble etter hvert befolket med folkegrupper som alle "kom et eller annet sted fra" i Asia, bare ikke syd for Kaukasus, der Israel ble bortført! Ironisk nok kaller forskerne den hvite rase for "Den kaukasiske rase", og sporer den tilbake til Kaukasus-områdene. Hvis forskerne hadde belyst det hele fra bibelsk ståsted, og gått over Kaukasus, ville de løst problemet på gåten. Men da ble de samtidig tvunget til å ta Bibelens beretning om menneskets og nasjonenes/folkeslagenes opprinnelse nærmere i øyesyn. Så enkelt er det.

Som nevnt tar denne artikkelen bare sikte på å gi et overblikk over hebreernes vandringer. Det er store mengder stoff som må gjennomgås for å kunne skrive en slik artikkel, og mulighetene er derfor til stede for at det kan ha sneket seg inn feil og unøyaktigheter. Det er imidlertid ikke de enkelte detaljer som er viktige, men derimot helhetsbildet: Hva skjedde med Abrahams ætt, som skulle bli umåtelig tallrik? Hva skjedde med Bibelens israelitter, som forsvant fra sitt eget land? Denne artikkelen har forsøkt å klargjøre disse spørsmålene ut fra alle indisier som foreligger.