Etniske konflikter

Markus 13:8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene.

Matteus kapittel 24 vers: 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.

Trossetrua band: 'Svarte telt'
Publisert her med tillatelse fra opphavsmannen Hans Rotmo og plateselskapet Trossetrua.
Kan du fortæl meg ka det er fer slagspolitikk nu te dags
Dem sei at et stort innvandringskicker bra distriktspolitikk.
Nei dæven han ta dem kan itj hold på son
Det går itj an å få te integrasjon
Med folk som går i svarte telt når sola skin
Og nekte å drekk vin.Asylsøkeran kryr som lopp og lusog bur i forsamlingshus
Der det va dans musikk og ville faner det bønnestund fem gong fer dag'n.
Odelsguten min han for te Afghanistanog sloss imot Taliban
Han vart såra i ei hoft og såret er betentHan skull da vel aller ha vørti sendt.
Dem sei det ska bli moské her om ei tidmen fan itj på tomta mi
Så sei dem skolen ska få eget bønneromKoss går det an å bli så dom?
Men det som gjer dagens politikk så tristog skitten og uten glæderer at du enten bli rasisteller landsforræder.
Helsikes politikerkrapylekakle som dumme gjess

Vekk med flyktningeasyletSchengen og EØS.

La oss lære av Putin som sa følgende:

  • Den dagen vi får bygge kirker i Mekka, den dagen skal dere få bygge moske her.
  • Den dagen vi får gå i shorts og miniskjørt i Mekka, den dagen skal dere få gå med burka her.
  • Den dagen vi får spise svinekoteletter i Mekka, den dagen skal dere få halalkjøtt her.
  • Den dagen vi får lese Bibelen i Mekka, den dagen skal dere få lese Koranen i våre kirker.

osv, osv, osv...
Vi må altså velge å stå på de kristne verdiene, uten å gi etter for muslimenes krav. De må gjerne dyrke sin islam, men staten skal ikke hverken støtte eller oppmuntre til dette. Heller ikke mediene våre skal gjøre det. Staten og mediene skal stå på og promotere de kristne verdiene.Da vil islam forsvinne helt naturlig av seg selv.

I samarbeid med de verste islamske diktaturer har EU arbeidet i all hemmelighet siden 1973 med å avvikle kristendommen i Europa. Dette blir sett på som et nødvendig offer på veien mot opprettelsen av en felles union med de arabiske land.

Det kan være en fordel å lese mitt første innlegg her på Verdidebatt: Islamifiseringen av Norge og Europa. Der blir perioden fra seksdagerskrigen i 1967 til oljekrisen i 1973 med de viktigste kravene som OPEC landene stilte for at de skulle åpne oljekranene til Europa.

Det holdes konferanser på ministernivå med jevne mellomrom mellom de muslimske landene og EU for å bli enige om hovedlinjene i arbeidet med å innlemme de Arabiske landene i EU-unionen. Denne planen går egentlig helt tilbake til 1973 og er en videreføring av det Euro-Arabiske-Samarbeidet, eller Olje-For-Inflytelse avtalen, som de ni EF landene ble tvunget til å akseptere for å oppnå garantier fra OPEC landene om en sikker og stabil oljeleveranse til Europa etter olje boykotten i 1973.

I 1995 kom Barcelona-avtalen som stadfestet at landene rundt Middelhavet på sikt skulle få delta i EUs indre marked. Det gis inntrykk av at unionsplanene bare gjelder for landene rundt Middelhavet, altså mellom EU og Maghreb-landene landene vest for Nilen i Nord-Afrika, Tunisia, Libya, Marokko og Algerie. Men sannheten er at også Den-Arabiske-Liga som representerer 22 muslimske land også deltok på konferansen i Barcelona. Så er spørsmålet: grenser Somalia og Saudi-Arabia til Middelhavet ?

Målinger viser at nesten ingen EU borgere har hørt om Middelhavssamarbeidet og unionsplanene mellom EU og de muslimske landene, og da er de heller ikke klar over konsekvensene dette vil innebære for deres fremtid, og det er presis det som er meningen. Det skal være hemmelig. Bakerst i den mektige sluttrapporten etter Barcelonakonferansen kan vi lese at det er viktig for EU-landene å spille på lag med massemediene for å skape et positivt bilde av masseinnvandringen og islamifiseringen av EU og EØS landene. Dette har norske journalister greid med glans.

La oss se nærmere på hvordan EU arbeider med islamifiseringen. De store linjene blir fastlagt på ministernivå på konferanser som den i Barcelona i 1995. Så blir ansvaret for gjennomføringen overlatt til det enorme byråkratiet i Brussel, som står i kontinuerlig dialog med Saudi-Arabia Den-Arabiske-Liga og ISESCO ( Islamic Educational Seientific and Cultural Organization) Arbedsgangen er som følger: ISESCO produserer forskjellige politiske dokumenter med ønskelister i form av rapporter, resolusjoner, rekomendasjoner, med formidling gjennom kontaktmøter, påminnelser og fortløpende oppfølging for å få presset gjennom sine synsmåter i EU. Byråkratene i Brussel vurderer hvilke krav som er gjennomførbare uten for mye motstand og oppmerksomhet. Så blir tilrådningene eller direktivene sendt til de nasjonale regjeringene i EU og EØS-landene. Da er det opp til politisk ledelse, statsråder, departement og byråkrater som i et samspill tar initiativ videre og integrerer de islamske ønskene i politikken.

Et eksempel er imamutdanningen. Dette er et gammelt krav som ISESCO har arbeidet for lenge: Universitetet i Tubingen som åpnet i år 1477, var det første av fire tyske universitetene som åpnet et eget fakultet for islamsk teologi i 2012. EU støtter disse fire fakultetene med 160 millioner kroner. Det arbeides også iherdig i Norge for å åpne egne fakulteter for å utdanne imamer. Det har faktisk vert noe så sjeldent som en liten debatt i Norge om saken. De fleste er enige, for ingen vil bli stemplet som islamofobe (Islamofobi er en sinnsykdom som driver pasienten til å kritisere islam) De fleste mener at vi får snille imamer i Norge dersom vi utdanner dem her, og da får vi en snill og eksklusiv islamsk religion i Norge. Hvor naiv går det an å bli?

I Tyskland er mer en 400 kirker lagt ned siden 1990. I samme periode er mer en 200 moskeer, inkludert mer en 40 megamoskeer, som rommer mer en 1000 personer, og det finnes 2600 bønnehaller i tillegg er nye 128 moskeer under bygging. Det er helt tydelig at Jesus nå skal jages ut av vår kultur og Muhammed skal inviteres inn i varmen. I 1990 var det fem millioner muslimer i Europa og i 2010 var det 40 millioner. Ut fra beregninger, som bygger på kjente motivasjonsfaktorer for migrasjon og fertilitet, regnes det med at det vil bo 100 millioner muslimer i EU innen 2050.

Kristendommen har bidratt sterkt til å gi Europa sin særegne identitet gjennom de siste 2000 år. Den har gjennomsyret kulturen og bundet sammen kontinentets mange etniske grupperinger og folk i en felles forståelse av det å være menneske. Dersom vi ikke greier å snu denne negative utviklingen som vi nå går inn i, kommer likhet, brorskap og kjærlighet snart bli byttet ut med hat, hevn og barbari.

Hallvard Sandvik

Islamifiseringen av Norge og Europa er ikke en tilfeldighet. Det er en planlakt og villet politikk som blir drevet frem av EU-byråkratiet med den politiske elites klare velsignelse.

Den 30. mai 1967 erklærte Egypts president Gamal Abdula Nasser at Israel skulle utslettes. En uke senere, den 5 juni, brøt seksdagerskrigen ut. Egypt, Jordan og Syria angrep fra hver sin kant. I begynnelsen så det ut til at det muslimske angrepet skulle lykes, men krigslykken snudde for araberne, Israelerne drev dem tilbake. Krigen ble en katastrofe for muslimene med tap av store landområder. Jødene vant også tilbake sine urgamle landområder Vest-Bredden , Øst-Jerusalem og tempelet som ble bygget av kong David og sønnen Salomo. Samt Gaza-stripen, Sinai-halvøya og Golanhøydene.

De arabiske muslimene gav ikke opp håpet om å drive jødene på havet. Allerede den 6 oktober 1973 på Jom Kippur dagen en viktig helligdag for jødene, angrep de muslimske landene på nytt. Også denne gangen ble nederlaget katastrofalt. Nå skjønte de det, det var umulig å utslette Israel med militære midler. Men håpet var ikke ute. De hadde et kraftig våpen i bakhånd.oljen.

Ydmyket og triste, samlet representantene for de oljeproduserende arabiske landene seg i Kuwait den 16 - 17. oktober 1973. Der ble de raskt enig, om å bruke oljen som pressmiddel. De ble også straks enig om å firedoble oljeprisen. Og å innføre leveringsstopp mot de Israel- vennlige landene Nederland, Danmark, og USA. Det ble også satt opp en indeks med klassifisering av land som var vennlige, nøytrale, eller fiendtlige overfor de muslimske landene. I tillegg ble det utarbeidet en liste med helt konkrete krav til de industrilandene landene som sulle oppfylles før oljekranene ble åpnet opp :

  • Åpne opp for innvandring fra den muslimske verden.
  • Legge til rette for utbredelsen av Islam i Europa.
  • Få igang aktiviteter for å fremme holdninger som gir et positivt bilde av arabisk kultur f.eks. fokus i skolen på Europas kulturelle skyld til Islam og fokus pådet positive ved islam.
  • Gi full støtte til de kravene som Den Arabiske Liga kom med i Israel-Palestina koflikten.

Frankrike hadde nylig mistet sine kolonier og ble ikke lenger regnet som en stormakt, noe som var vanskelig å erkjenne. Men nå åpnet det seg en mulighet for franskmennene til å spille en større rolle på den internasjonale politiske sene. Frankrike argumenterte ovenfor de andre ni EF-landene for å komme araberlandene imøte og å innlede et tettere samarbeid og en union på noe sikt. Argumentenevar gode:

  • Araberlandene kunne levere nok olje og gass til EF-landene i over hundre år frem i tid. Skulle de industrialiserte og høyt teknologiske utvikklede europeiske landene bestå som velferdssamfunn, så var en sikker og stabil energiforsyning helt nødvendig.
  • På begynelsen av 70-tallet, pekte de demografiske kurvene nedover, barnefødselene var altfor lave til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig befolkneng. Samtidig som det var full sysselsetting i industrien,manglet enkelte sektorer arbeidskraft. De muslimske landene hadde mengder av arbeidskraft.

De første forhandlingene ble innledet i Paris den 31.juli 1974. Forhadlingene handlet om hvordan den euro-arabiske dialogen skulle organiseres og formaliseres. Resultatet av møtet ble at de ni medlemene av EF forpliktet seg til å arbeide for å utvikkle politiske , økonomisk og kulturelt samarbeid mellom Europa og den muslimske verden. Det vil føre for langt å gå nærmere inn på alle disse euro-arabiske symposium, seminar og konferanser som har vert holdt siden 1973. Men den daglige fremdriften med det Euro-arabiske prosjektet ble raskt overlatt til EF-byråkratiet for å gjøre prosessen mest mulig usynlig, for det er selvsagt uvesentlig hva befolkningen i EU og EØS-landene måtte mene om saken.

For det er ikke atomvåpen og kriger som kommer til å ødelegge den vestlige sivilisasjonen. Men det er den store troyanske hesten som EU har åpnet porten for, Det er ikke noe mer eller mindre en menneskehetens største oppfinnelse som nå står på spill. Det er demokratiet.

Skrevet av Halvard Sandvik

Sandviks innlegg har en interessant og tidfestet oversikt over utviklingen i de store kulturlandene i Europa, som har mottatt store og voksende minoriteter av muslimer, som i Frankrike, England og Tyskland særlig. Det framgår at utviklingen er resultatet av en villet politikk, en langsiktig strategi, for å skape en større utvidet marked uten hensyn til de enorme sivilisatoriske utfordringer blandingen av ulike folkeslag vil representere for befolkninger og myndigheter.

Det er nok å bare tenke et øyeblikk på de enorme forskjeller som er avdekket innen EU selv i de enkelte lands primærbefolkninger, hva gjelder de akterutseilte PIIGS, dvs statene som ikke presterer like godt økonomisk som Hellas, Portugal og Irland, som er katolske i motsetning til det protestantiske, mer vellykkete nord.

Men Sandvik går ikke langt nok tilbake i sin oversikt. EUs våte drøm om å virkeliggjøre reklamefirmaet Benettons multikulturelle paradis, med alle raser og etnisiter nærværende i det gamle Europa, verdens kulturelle vugge, startet med Mussolini på 20- og 30-tallet, om vi tenker ut fra moderniteten som kilde til nasjonsutvidelse. Tilsvarende strategier fantes i århundrene lenger tilbake også. Både Hitler og Mussolini hadde store planer om Weltraum og var i sin tur inspirert av Det britiske imperiet, som vel hadde sin største utbredelse rundt år 1900 rundt om i hele verden.

I den tids Italia under fascistene går propagandaplakanten for "Mare Nostrum" (vårt hav) igjen i kafeer og oppholdsarealer, som man også kan se i eldre svart-hvitt spillefilmer. Fascismens store imperiale ambisjon var å innlemme Middelhavet som felles innhav for et nyskapt Romerrike, slik Mussolini tenkte seg å skulle dominere militært og ved handel og administrasjon som en gjenskaping av Roms storhet. Han forsøkte seg jo også på erobring og felttog i Libya og i Etiopia, og deltok også under Den spanske borgerkrig sammen med Hitler. Den fascistiske visjonen innebar at arabiske land ble innlemmet i det nye stordrømte romerriket, men sikkert som annenrangs borgere.

Denne gamle drømmen finnes også rikelig representert i andre tidligere erobreres tankeunivers i form av både strategier og ved store felttog, man kan tenke på alt fra Alexander den stores vidstrakte marsjer med sine armeer like til Indias grenser, og bystaten Venetzias sjødominans med handel, kolonier og militær dominans gjennom flere århundrer i store deler av Middelhavet. Mens Det ottomanske imperium på sin side søkte å trenge inn på Balkan, mens muslimske erobrere i tidligere tider både forsøkte og langt på vei lyktes med å overta store deler av Europa.

Når sosialisten Hollande eller andre statsledere i EUs største land reiser til stater i Midt-Østen for å forhandle om ulike avtaler eller megle i konflikter, har de alltid med seg sitt eget lands våpenselgere i reisefølget, som i Hollands tilfelle sist han var i Libanon. Tyskerne har nå tatt på seg å trene og utruste den kurdiske geriljaen i Irak for å motvirke ISIL, mens de på 20-tallet sikret sin tilgang på olje fra de samme trakter - særlig området rundt det oljerike Mosul, kurdernes tyngdepunkt - ved å bygge ut jernbanene sørover til Bagdad; dette var Berlin-Bagdadjernbanen, som var et viktig forbindelsesledd for tyrkerne i siste fase av Den første verdenskrig, da Det ottomanske imperiet ble nedkjempet. Man kan bare tenke seg hvordan den kurderhatende "storemiren" Erdogan i sitt palass med 1000 rom i dagens Istanbul tenker om dette tyske initiativet, mens tyrkerne selvl henter ISIL-krigere over grensa i Irak til operasjoner i sine sykehus, og forsyner dem med ammunisjon og utstyr som de får levert fra transportog som parkeres nær grensa til Irak.

EU omtales ofte av norske statsledere som den store fredsskapende ambisjon for Europa, som Norge forsømmer ved å ikke melde seg inn, men Brüsselbyråkratiet med sitt monolittiske maktapparat uten noen form for demokratisk legitimitet, beveger seg på historiske premisser i et helt annet forløp som neppe er noe mer fredsskapende enn forgjengernes ambisjoner var. Det gjelder selvsagt også på den indre arena på et kontinent der store områder i metropoloenes drabantbyer ikke mer er tilgjengelig for landets politi og ordensapparat, men har langt på vei blitt gjennombalkanisert.

Og hva gjelder Sverige som i dag er mest åpen for den samme strategi som EU sentralt, som det mest åpne land for alle typer flyktninger og innvandrere, er det påfallende at dette landet mer enn noen andre i Nord-Europa har hatt sin "storhetstid" med tilsvarende ambisjoner for Østersjøen som Mussolini og de romerske keiserne hadde for Middelhavet. Da kong Karl X Gustav gikk til krig mot Polen i 1655 var det ledd i felttogplaner som snart også kom til å favne faktiske felttog i Danmark og Norge, og langt på vei greide å favne alt land rundt hele Østersjøen.

Det eneste nye ved dagens stordrømte EUropa er utelukkende det faktum at også folkets valgte organer under demokratisk styre og partier som kaller seg arbeider- og sosialistisk deltar med full iver i å realisere de imperiale ambisjonene til den nye globalistene, som vi ser i disse dager samler seg i Davos. Sannelig er intet nytt under den gamle sol, bortsett fra dette at også folket selv langt på vei har latt seg trekke med i herskernes ambisiøse dominans- og inntjeneningsprosjekter.

Vi får selv forsøke å avgjøre om dette også er våre visjoner, og om denne typen økonomiske berikelse og dominans er det som tjener våre egne liv og våre samfunn best, eller om den samme gamle elendigheten bare gjentar seg.

Det Hallvard Sandvik skriver om her er noen av de mest forbudte sannheter i vår samtid. Det handler om sammensmeltingen mellom de energi-rike statene i det arabiske nordAfrika og EU.

Jeg har jo rik erfaring på akkurat dette temaet og såfremt du nevner dette Eurabia-prosjektet skriker både de borgerlige og venstresidas politiske korrekte som stukne griser og skjeller deg ut for å være konspirasjonsteoretiker. Skjønt fakta ligger foran nesa på enhver som tør åpne øynene.

Bat Yeor er multilingual. Leser både arabisk og fransk og de forhatte bøkene hennes består 80% av oversatte dokumenter fra viktige organisasjoner. Det er ingen som har lekket så mye langtidsplanlegging som henne om det som idag er Sandviks tema.

Bat Yeor: Eurabia,The Euro-Arab Axis

Europe,Globalization,and the comng universal Caliphate.

Disse to bøkene er uunnværlige for et studium i dette.

Dette er den tredje verdenskrig, som vi finner omtalt i Åpenbaringsboken 6:7-8, og det er den første av de 3 siste krigene før Jesu gjenkomst. Den andre krigen før Jesus kommer igjen, som altså blir fjerde verdenskrig, finner vi i Åp 9:13-21. Den tredje og siste krigen før Jesu gjenkomst, som altså blir femte verdenskrig eller Harmageddonkrigen, står omtalt i Åp 19:11-21.Når det gjelder tidspunktet for når tredje verdenskrig kommer, har vi et viktig kronologisk utsagn i skriftstedet ovenfor. Der sier Gud at dommen over Israels grannefolk skal skje når jeg samler israelittene fra de folkene de er spredt iblant.Samlingen av Israel startet i 1880-årene, hadde en sterk oppsving etter Israels opprettelse i 1948, og igjen i 1990-årene, og den pågår fortsatt.. Dermed kunne denne krigen komme når som helst, kanskje allerede i første tiår etter tusenårsskiftet.Tredje verdenskrig vil i hovedsak være en religionskrig, der islamsk fundamentalisme kommer til å kjempe en desperat kamp for å vinne verdensherredømmet. Økonomiske spørsmål vedrørende verdens matvareproduksjon og kontrollen over oljen i Midtøsten vil også være viktige momenter. Israel og USA blir for de islamske krigerne de viktigste landene å bekjempe.Som i Golfkrigen i 1991 og i krigen mot muslimsk terrorisme fra 2001, vil Amerika spille en ledende rolle innenfor en koalisjon med eller uten formell støtte fra FN som tar sikte på å trygge freden og stabiliteten i Midtøsten. Under Tredje verdenskrig vil denne koalisjonen for alvor bli tvunget til å ta kampen opp mot islamismen og dermed selve religionen islam.. Denne gang vil derimot ikke Israel bli tvunget til passivitet, men landet vil være en aktiv deltager i koalisjonen.En allianse av radikale islamske stater sammen med bl.a. Kina, bygget ut fra den såkalte Trans-asiatiske akse, også kalt 'Ondskapens akse,' vil kjempe mot den vestlige koalisjonen i denne krigen. Målet for muslimene vil være å etablere et islamsk verdensherredømme. Kina har trolig sagt seg villig til å støtte dette, men kanskje vil Kina i likhet med Iran spille en noe tilbaketrukken rolle under tredje verdenskrig.Det er viktig ikke å undervurdere religionens betydning i denne krigen, som blir et være eller ikke være for den radikale formen for islam. Sluttresultatet, slik vi forstår Bibelens profetier, vil være at islam blir totalt knust og at Israel, etter å ha vunnet store nye landområder, blir den ledende stormakten i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er ganske mange profetier i Bibelen som forutsier at nettopp dette skal skje, og disse blir dermed oppfylt.

Skjult og åpen rasisme.

USA, EU og diverse andre stater lever et dobbelt-liv. Innad holder den hvite rasen sammen og har nok med seg selv, men utad uttaler de at alle raser må likestilles og bo sammen. I praksis stemmer det ikke i det hele tatt. Ingen raser, uansett om de er hvite, svarte, gule eller noe midt imellom velger å bo sammen. Det vil noen ganger være de mest fattige av dem som må gjøre dette, de som ikke har noe valg. Men de som kan, flytter til andre steder i byene, eller ut av byene...til steder hvor rasene kan være for seg selv. Så lenge det finnes nye plasser hvor folk kan flytte går dette forholdsvis greit, men den dagen hvor det ikke er flere plasser er å oppdrive, så vil en borgerkrig komme, og i enkelte land er den ikke langt unna, hverken i USA, EU og diverse andre stater. I Syria, Libanon, Libya, og mange land i Afrika er stammekriger i full gang...der går det engang ikke på rasemotsetninger, men kun stamme-tilhørighet. Shia og Sunni er her et stikkord...

De hvite i USA på vikende front...

Eller for å si det på en annen måte, de hvite er på flyttefot. I så godt som hver stat i Amerika overtar nå de svarte, gule og de afro-asiatiske rasene mer og mer av storbyenes arealer. . Detroit er et slående eksempel, og mange andre storbyer står for tur. Hvite utgjorde 57 prosent av befolkningen, noe som innebærer en dobling av antallet i dag, fra 116 millioner til 241 millioner. Men i dag utgjør minoritetene hele 37 prosent.

Nesten en tredel av amerikanerne vil være spansktalende. I dag utgjør de rundt en seksdel av befolkningen. Også den asiatiske befolkningen ventes å doble seg i de neste 50 årene.

- USA blir et land der hvite fortsatt er den største gruppen, men der ingen gruppe har flertall alene, sier byråets direktør Thomas Mesenbourg.

Selv om endringene tar tid, er de allerede i ferd med å omforme politikk, offentlige utgifter, økonomien og forbruksmønstrene.

Da president Barack Obama ble gjenvalgt, var det i stor grad takket være stemmene til spansktalende, svarte og unge velgere.

Flere stater vedtok å åpne for homofile ekteskap, noe som viser at unge er i ferd med å bli mer tolerante.

At Republikanerne kun vant bare hvite og eldre, er et signal om at partiet må endre sitt fokus og sin politikk for ikke å bli irrelevant og forsvinne.

Rapporten fra befolkningsbyrået viser også at USA får en stadig eldre befolkning. I 2056 vil det for første gang være flere amerikanere over 65 år enn under 18 år.

For første gang får minoritetene flere barn enn den hvite majoritetsbefolkningen i USA.

VG Nett følger

Nye tall fra amerikanske myndigheter styrker inntrykket av USA som et samfunn hvor minoritetene etter hvert vil utgjøre flertallet av befolkningen.50,4 prosent av alle barn som var yngre enn ett år i fjor sommer, hadde minoritetsbakgrunn eller tilknytning til flere etniske grupper. Det var første gang de ikke-hvite babyene var i flertall. Utviklingen hvor minoritetene utgjør en stadig større del av befolkningen, har pågått i lang tid. Det er et tidsspørsmål før de samlet sett utgjør en majoritet, og ifølge USAs statistiske sentralbyrå vil denne milepælen bli nådd i 2042.Latinamerikanske Minoritetene omfatter svarte, asiater, folk med latinamerikansk bakgrunn og forskjellige urbefolkningsgrupper.Den største og raskest voksende minoritetsgruppen er de med latinamerikansk bakgrunn, i USA kjent under betegnelsen hispanics. Landets 52 millioner hispanics utgjør 17 prosent av befolkningen. Det bor 43,9 millioner svarte i USA, mens 18 millioner har bakgrunn fra asiatiske land.I noen deler av landet er minoritetene allerede i flertall. Over halvparten av innbyggerne i California, Hawaii, New Mexico, Texas og hovedstaden Washington hadde minoritetsbakgrunn i fjor. - Framtida er herDe nye tallene vil kunne forsterke debatten om hva det vil si å være amerikaner i et valgår hvor innvandring, fattigdom, rase og etnisk tilhørighet er viktige temaer. - Dette er et tegn på at framtida allerede er her, sier Vanessa Cardenas, sjef for den liberale tankesmien Center for American Progress.Det amerikanske samfunnet er grunnlagt på innvandring, og mange eksperter regner med at dagens minoriteter etter hvert vil gli like godt inn i samfunnet som innvandrerne fra Europa gjorde tidligere. Andre eksperter er bekymret for at integreringen vil bli vanskeligere denne gangen.
Uansett er det et faktum at merkelappene på de ulike gruppene endrer seg over tid. De som i dag kalles hvite amerikanere, ble for noen generasjoner siden gjerne omtalt med betegnelser som irer, tyskere, italienere og grekere.

Friske uttalelser fra en amerikansk ranch-eier, Cleven Bundy...

- Jeg vil dere en ting til, som jeg vet om negeren. De er stort sett subsidiert av myndighetene, så hva gjør de så? De aborterer sine unge barn, de putter sine unge menn i fengsel fordi de ikke har lært hvordan de skal høste bomull. Og jeg har ofte lurt på om de ville ha det bedre som slaver, med å plukke bomull og ha et familieliv og gjøre ting, eller har de det bedre subsidiert av myndighetene? De fikk ikke mer frihet. De fikk mindre frihet, sa Bundy, ifølge New York Times.New York Times

Til tross for massiv fordømmelse forsvarer Bundy stadig sine uttalelser.

CNN

Og litt fra Sør-Afrika...- Ville gremmet seg

Desmond Tutu, som vant Nobels fredspris i 1984, uttalte søndag at han er glad for at folkehelten Nelson Mandela ikke får se hva dagens ledere gjør med Sør-Afrika. Han mener landets fremgang har vært treg under ANC.

- Jeg er glad for at Mandela er død. Jeg er glad for at de fleste av frigjøringsheltene ikke lenger er i live til å se dette, sa Tutu til den sørafrikanske avisa Sunday Times.

Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres mener han har et poeng.

- Mandela ville nok gremmet seg. Myndighetene har på langt nær levert godt nok når det gjelder å skape jobber og redusere fattigdommen. Selv om de aller færreste ønsker å gå tilbake til apartheidtiden, er velstanden fortsatt hvit og fattigdommen fortsatt svart. Demokrati har også vært nytt for et ANC som opprinnelig var en udemokratisk militær frigjøringsbevegelse da de kom til makten, sier Tørres til NTB.

Allah er god
og Allah er stor,
Som gav oss
det lille landet i nord.

Med tid og stunder
skal allting bli vårt,
Vi kjemper mot nordmenn;
de kommer til kort.

Grensen er åpen- så bare kom!
Vent ikke- eller tenk deg om!
For Kari og Ola er skikkelig dum,
De stiller med penger og ferdige rom.

Vi kommer til dekkede bord-
Ola sier at vi er hans bror!
Han sitter og vifter med penger,
Som han tyd'ligvis selv ikke trenger.

Han tror vi blir "norske" -den stut.
Men vi skal nok trenge ham ut.
For ham, så er Finnmark passelig plass.
Kongens slott- skal bli vårt palass.

Da skal vi be til Allah- og si:
Norges hersker- det er vi!
For ingen tør- vil eller kan,
Benekte at Norge blir Allah´s land.

Vi gjør som vi vil- vi trenger oss fram,
På bekostning av gamle og alle de
som bygger opp Norge- til det hva det er.
Et fristed for oss og for Allah`s hær!

Så lenge vi får det som vi vil,
Kan Ola få herske en liten stund til.
Stoltenberg skal fjernes, Johnsen må gå,
Den jobben skal Muhammed Rhachi få.

Muslimer kom! Kom til Norge
"landet med klipper og borge"
Her er det plass til alle,
Som Allah for "Gud" vil kalle.

Når Ola reiser seg opp,
Løfter sin hånd og sier stopp!
Da roper vi høyt "RASIST"!
Og føyer til "NAZIST"!

Da blir Ola trist og lei,
han gir seg nok da- den hovne blei.
Ordet "rasist"- det knekker ham ned.
Han blir anonym, og trygler om fred.

Vi løfter vår øks, vi hvesser vår kniv.
Da blir han blek, kald og stiv.
Norske leiesvenner hjelper oss nå,
De forråder sitt land- det kan ingen forstå.

Muhammed tar over Norges bank,
Øystein stakkar, er jo litt krank.
Og Omar tar over for gamle stortingspresident Dag ,
Han trenger virkelig avløsning no i dag!

Ja, slik tar vi over litt etter litt,
Idiotenes land- skal bli mitt.
I titusener vi strømmer til Norden.
Ingen stopper oss, og da er det i orden.

I Norges Karachi vi trives så vel,
Neste trinn- blir stortinget selv,
For Ola å Kari er ikke i stand til å se,
Hva som i Norge er i ferd med å skje..

De forente arabiske emirater

liker å markedsføre seg som et moderne ferieparadis og finanssentrum. I realiteten er det en tilbakestående nasjon som kun har sine petroleumsforekomster å takke for sin velstand. Dette er for øvrig olje som araberstaten neppe hadde klart å fått pumpet opp uten vestlig teknologi og ekspertise. I denne merkelige lilleputtnasjonen lever statsborgerne på et slags nasjonalt NAV-system, mens importert arbeidskraft gjør alle de krevende jobbene.

Når integreringen ikke holder tritt med innvandringen, får man problemer. Tildels meget alvorlige sådanne. De som presser på for fortsatt ikke-vestlig masseinnvanding til europeiske land, påtar seg et stort ansvar, for konsekvensene av denne politikken blir stadig tydeligere.En av de tingene som skjer, er at innvandrerne - selvsagt - opplever seg som å tilhøre et annet folk enn den opprinnelige befolkningen; man har ikke tenkt å bli en del av det folket man har innvandret til, og derfor opplever man seg selv som å være ikonkurranse med urbefolkningen i det aktuelle landet. Mange innvandrere ønsker rett og slett ikke å bli en del av det folket man har innvandret til. Dette er en tikkende bombe i alle vesteuropeiske land, og indikasjonene på hva som venter oss i fremtiden, er tydelige nok for den som er villig til å åpne øynene.

Mange nasjoner og folkeslag

I 1 Mos 28 finner vi en del interessante vers. Isak velsigner sin sønn Jakob og kommer med denne profetien:

"Og må Gud Den Allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag" (v. 3).

I v. 14 bekrefter Gud denne velsignelsen:

"Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og din ætt skal alle jordens slekter velsignes." Og her er det snakk om Sems etterkommere, Jakobs (Israels) tolv sønner, ikke etterkommere etter Jafet og Kam.

"Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg" (1 Mos 17,5-6).

"Og Gud sa til ham: Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og han kalte ham Israel.

Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender" (1 Mos 35,10-11).

Dette er klartekst. Legg også merke til at disse løftene ble gitt uten betingelse.://evangeliekirken-arendal.no/israel_israels_10_stammer/

Hvem er det som har vært en pådriver til all kristen virksomhet gjennom hele den kristne historie? Jo, den er den hvite mannen og kvinnen!

Se forøvrig på nettstedet vårt og siden om de 10 forsvunnede stammer. JA, HER ER VI, HELE DET KRISTNE EUROPA, DE HVITE OMRÅDENE I USA, AUSTRALIA, RUSSLAND OG EN DEL ANDRE LAND. TILSAMMEN ER VI NOK 1 MILLIARD HVITE MENNESKER. DJEVELEN VIL GJERNE UTRYDDE OSS, OG DET FOREGÅR NÅ EN UTSTRAKT FIENTELIG VIRKSOMHET MOT OSS.

«De nordiske raser viser seg så visst overlegne de romanske»

«De nordiske raser viser seg så visst overlegne de romanske»

Det skriver 20-årige John F. Kennedy i dagboka si under Europa-tur i 1937. Les mer

Den hvite rase

Den hvite rase er i hardt vær om dagen. Ja, det har den vært lenge forresten... På skolen lærte vi om svartedauen på 1300 tallet. Hvor vel over halvparten av befolkningen i Norge og sikkert også i Europa forøvrig møtte døden. Etternavnet, Ødegård stammer fra den tiden... En øde gård...

For tiden går det en serie på TV som heter Nord og Sør. Det er fra den amerikanske borgerkrigen 1861 til 1865, hvor hvite mennesker dreper hverandre. Over 200.000 amerikanske menn i sin beste alder ble drept.

Så har vi 2 verdenskriger i vårt århundre, en ufattelig tragedie, hvor hvite "kristne" mennesker også dreper hverandre. Først i 4 år, fra 1914 til 1918, og så begynte nye generasjoner igjen i 5 år, fra 1940 til 1945. Senere har det vært en rekke "småkriger" hvor hundretusenvis har måtte bøte med livet.

Idag er det sykehusene med sine abortklinikker som er den store utrydderen. Så har du p- pillene, angrepillene, kondomer og andre "ønskede" statlige midler mot svangerskap! Siden abortloven ble vedtatt og fram til idag, har det blitt abortert på sykehusene i Norge over 500.000 fostre. I disse dager går det en rettssak, hvor Anders Beiring Breivik tok livet av 77 mennesker på Utøya! Men like mange mennesker i Norge tar abortlegene livet av HVER DAG ÅRET RUNDT!

Hvor mange er igjen av den hvite rase idag tro? Kan de være ca. 1 milliard mennesker? Det høres selvfølgelig mange ut, men i forhold til andre raser, som har 6 milliarder, så er vi nå i sterkt mindretall. Hva om hundre år?

Andre sivilisasjoner og etniske grupper som vi kjenner til, har utryddet seg selv eller hverandre, det kjenner vi fra historien. For meg virker det som, at det samme kan skje igjen.

I dagens Europa går de hvite slektene allerede sterkt tilbake, folkene har andre ting å gjøre enn å føde barn. Da må Norge og andre europiske land importere arbeidskraft, De må ta inn i landet like mange som de har tatt livet av hvert år. Dette er mange ganger folk som ikke har vår kulturbakgrunn,men de kommer fra fjerne himmelstrøk, utlendinger fra hele verden. Dette må jo gå galt en gang, og det gjør det!

Kristendommen og den kristne kulturarven vår, og som vi hvite har vært en pådriver til, er i Europa blitt forvitret. Og det er heller ingen hemmelighet hvem de største konflikene står mellom. Det er mellom de hvite/jødene og araberne!

Sagt med andre ord, fiende-skapet har alltid vært mellom de 12 stammer av Abraham, Isak og Jakobs ætt og slekten til Abrahams ene barn med Hagar. Abraham og trellkvinnen Hagar fikk sønnen Ismael, som er stamfar til alle arabere.

Abraham, Isak og Jakob er stamfar til den bortkomne hvite rasen på 10 stammer som lever i Europa, USA og Australia. I tillegg er patriarkene også stamfar til de 2 (3) stammene nede i Israels land, som kommer fra Juda, Benjamin og prestestammen Levi..

En dag skal Abrahams barn og alle kristne som også er Abrahams barn, les (Galaterbrevet 3:29, forene seg nede i Israel.

Er USA sine beste dager talte? 5/1-13

Jeg har tenkt mye på USA i det siste. Alle vet jo at det er en veldig sammenblanding av etniske grupper i de 50 amerikanske del-statene. Før i tiden var det indianerene som bodde der og som eide landet. Så kom de hvite inn som en syndeflod og de klarte jamen gjennom en hundre års periode og utrydde flesteparten av denne folkegruppen. Ikke bare det, de fleste av bøffelene som det var i millioner av, klarte de også og få skutt, angivelig fordi indianerne ikke skulle få spise av kjøttet. Gjennom kuler, brennvin og europeiske sykdommer ble indianerene nesten utryddet!

I dag kommer mye av det samme til å skje igjen med de hvite, men på en litt annen måte. Som jeg skrev er de 50 del-statene forbundet med hverandre, og det er nok den unionen EU har som mål og etterligne!

Men det er uvennskap mellom folkegruppene i USA, de tolererer hverandre riktignok, men det er få av befolkningsgruppene som bor sammen. Resultatet er at de ulike etniske gruppene lever i forskjellige bydeler og landområder. Et eksempel: Før i tiden, på -50 tallet, bodde det bare hvite i bydelen,Brooklyn i New-York, men idag er det bare svare grupper der, de hvite har flyttet ut fordi de svarte har flyttet inn. Slik er det også over hele verden, dette er en kjensgjerning. like etniske grupper står sammen og bor sammen. Når det gjelder valg av Amerikas president, Obama, så ble han valgt denne gangen mest på grunn av hudfargen. De etniske gruppene stemmer på sin likesinnede mann!

Idag er den hvite befolkningen i samme antall som resten av innbyggerne i landet. Det vil derfor bli meget vanskelig for en hvit mann og bli president i USA framover. Det siste nye er at mange av USA sine stater ønsker å bli selvstendige og da vil de bare ha hvite mennesker som borgere! Ja, det er faktisk over 20 stater som ønsker det, det kan du lese på nettet! Men det er ikke spesiellt statslederne som sier dette åpent, men grasrota i hver stat! Nå er det også på trappene at Obama vil gjøre 10 millioner mexikanere til statsborgere I USA, disse illegale invandrere som er kommet inn på ulovlig vis.

På samme tid meldes det fra USA at de kriserammede byene, slike som Chicago, Detroit, Camden, east St. Luis, New Orleans, Oakland, etc er i ferd med å bli overtatt av kriminelle bander og det siste fra FBI, er at det nå er cirka 1,4 millioner gang members (gjengmedlemmer) i landet og tallet vokser eksplosivt. Det gamle anglo-amerikanske (hvite engelsktalende) USA er på vei ut til fordel for latinos, blacks og muslimer, et dypt splittet land!

Etter min mening, så er det de hvite som har skapt de største verdiene i verden. Og dersom den hvite mann og kvinne kommer i mindretall eller til og med blir borte, så blir økonomien skadelidende. Det er det som nå skjer i USA! Når vi ser på det store økonomiske underskuddet som landet allerede har, så kan vi spørre hvordan de skal klare og reise seg økonomisk igjen? Og det vil de ikke klare! Og desto færre hvite etniske innbyggere, desto fattigere blir landet, og det er i ferd med og skje nå! Når presidet Obama går av i 2016 vil Amerika ha et underskudd på 100 trillioner (billioner) kroner. Og det er ingen bedring i sikte!

Det er sikkert mange som rynker på nesen av det jeg skriver, men det er nå riktig, hverken mere eller mindre. De hvite er den førende etniske gruppen i verden idag og har alltid vært det, sammen med jødene. Ja, det har de vært helt siden Gud gav velsignelsen til Abrahams barn gjennom Isak, og siden til Jakob og hans 12 sønner, som senere ble til de 12 israelske stammer.

Bibelen forteller alltid sannheten, også om folkegruppene, slik at det bare er for oss mennesker, uansett hvilken farge vi må være i besittelse av, og akseptere dette! Siden USA sin økonomi er på hele 25 prosent av verdens verdier, så kan vi jo skjønne at denne etniske forskyvningen i USA går ut over de verdiene som blir skapt! Dette vil igjen gå ut over verdens økonomi. Så mitt råd er og spare, og ikke investere mere av lånte penger. Nå kommer det harde tider, så la oss være forberedt! Den hvite befolkningsgruppen går altså gradvis tilbake, dessverre er det slik, men det er de forskjellige styresmaktene som kan gjøre noe med dette!

Les gjerne hva Aftenposten skrev for en tid tilbake om noe av dette:

Støtten til å la Texas etablere en egen stat har økt kraftig etter at Obama ble gjenvalgt forrige uke.

«The lone star State» - som Texas blir kalt - stemmer tradisjonelt republikansk, og Mitt Romney fikk godt over én million flere stemmer enn Obama.

Nå tar stadig flere texanere til orde for å forlate hele unionen.

Sjansene for at det faktisk vil skje er lik null. Men oppropet kan tolkes som et tegn på økende misnøye med føderale myndigheter i Washington.

Les alle oppropene her.

Obama må svare

Tirsdag hadde over 93.000 amerikanere signert et nettbasert opprop - petition - på Det hvite hus' nettsted «We the people».

Oppropet tar til orde for at staten Texas bryter ut og danner sin egen stat. Antall signaturer øker stadig, og har for lengst nådd nivået på 25.000 som skal til for at presidenten må gi et svar.

Det vises til at Texas alene har verdens 15. største økonomi, og at de har balanse i sitt eget statsbudsjett.

I oppropet heter det at Texas, ved å bryte ut, vil sikre texanernes levestandard og grunnlovsfestede friheter, som forfatterne mener den føderale ledelsen ikke lenger ivaretar.

Flere stater vil ut

Daniel Miller, leder Texas Nationalist Movement, sier ønsket om en egen stat har levd lenge, og ikke bare viser at staten ikke vil ha Obama som president.

- Valgdagen ga en akselererende effekt, men jeg tror ikke at grunnlaget for dette kun handler om Barack Obama, sier Miller til nettsiden Politico.

Det er slett ikke bare i Texas at det finnes amerikanere som ønsker å bryte ut av unionen. På «We the people» er det opprop om at flere enn 20 stater bør få uavhengighet. Disse har imidlertid fått langt mindre støtte enn Texas.

På samme måte som i 1860..

De aller fleste opprop understreker at uavhengigheten skal komme i stand ved hjelp av fredelige midler.

Men ett av oppropene, som ber om et uavhengig Georgia, minner også om uavhengighetskravet som innledet den amerikanske borgerkrigen.

- På samme måte som Sørstatene brøt ut av unionen i 1860, så ønsker staten Georgia i 2012 å trekke seg ut fra USA, heter det i oppropet som onsdag formiddag hadde fått over 10.000 stemmer.

Den gang førte det til den dødeligste krigen i landets historie, med over 600.000 drepte.

OPPTAKTEN TIL 3. VERDENSKRIG

Av Hans Bratterud.

Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene fra de folkene de er spredt iblant, vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek 28:25-26)

Denne artikkelen handler om opptakten til tredje verdenskrig. Vi skal begynne med å plassere denne krigen i den bibelske kronologien om endetidens begivenheter slik den er gitt av Jesus selv i hans undervisning om disse ting og i nøkkelavsnitt fra det gamle testamente, som for eksempel det ovenfor siterte. Dernest skal vi ta for oss spenningen mellom islam og resten av verden, spesielt Israel og deres allierte, slik den i de siste hundre år har gitt seg utslag i Midtøsten og på Balkan.

Videre skal vi studere den åndelige siden av islam-Israel konflikten ut fra beskrivelsen av de fire verdensrikene symbolisert i den store statuen i Daniel 2. Til slutt skal vi følge utviklingen av islamismen fra Yom Kippur krigen 1973, dens gjennombrudd i Iran i 1979, helt til kampen mot den russiske okkupasjonen av Afghanistan 1979-89. Det var i Afghanistan i denne perioden at Osama bin Laden startet sin karriere som en samlende figur innen den nå verdensomspennende islamistiske bevegelsen.[i]

Det hatet mot, og forakten for, Israel som skriftstedet ovenfor indikerer, er i dag mer fremtredende enn noen gang før og blir på det sterkeste fremskyndet av islamismens forkjempere verden over, spesielt i Midtøsten. Vi ser at dette legitimerer Guds handlemåte i 3. verdenskrig da Han holder dom over alle grannefolkene rundt Israel, som vi skal se nærmere på i de neste kapitlene.

1. Begivenhetenes kronologi.
Kildene til Jesu undervisning om de siste ting finner vi først og fremst i de tre første evangeliene, i Matteus 24-25, Markus 13, Lukas 17 og 21, foruten i Johannes Åpenbaring, som egentlig heter "Jesu Kristi Åpenbaring,? gitt til og nedskrevet av apostelen Johannes.
[ii] I sistnevnte bok finner vi fra kapittel 4 til og med kapittel 22 den lengste sammenhengende kronologiske fremstilling av endetidens begivenheter i hele Bibelen.

Det har vært et ufravikelig prinsipp under skrivingen av denne boken å tolke hver eneste bok i Bibelen og hvert enkelt avsnitt i Bibelens bøker i overensstemmelse med tekstens egne premisser. Ut fra dette prinsipp er det nødvendig å tolke Åpenbaringsboken som hovedsaklig kronologisk ordnet, for det er slik bokens forfatter presenterer den.

For eksempel gis det et klart kronologisk utsagn allerede i det første kapitlet, der Jesus Messias befaler Johannes å skrive ned både det som nå er og det som heretter skal komme.[iii] Videre ser vi at kapitlene 4, 7, 8, 15, 18 og 19 starter med ordet "deretter", og vi har dessuten klare indikasjoner på en kronologisk rekkefølge av hendelser i uttrykk som "det første ve er nå over. Men det kommer enda to,"
[iv]og "det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart."[v]

Konsekvensen av alt dette blir at for eksempel brytingen av de sju seglene i Åpenbaringsboken 6 er 7 ulike begivenheter som følger etter hverandre i tid, og som blir etterfulgt av 7 nye begivenheter, nemlig blåsingen av de 7 trompetene,
[vi] som igjen blir fulgt av de endelige domskatastrofene som følger uttømmingen av de 7 vredeskålene.[vii]

Det er således ikke mulig å se på disse tre rekkene av begivenheter som samme hendelser gjenfortalt på en ny måte hver gang. Dette er en tolkning som kun er mulig dersom en presser bokens innhold slik at en kommer i strid med dens egne premisser. Når det 4. segl brytes, trolig i meget nær fremtid, er dermed perioden med relativt fredelige tilstander som vi nå opplever etter det tredje segl definitivt slutt, og verdenshistoriens hittil største blodbad vil da komme veltende inn over jorda.

Dette er den tredje verdenskrig, som vi finner omtalt i Åpenbaringsboken 6:7-8, og det er den første av de 3 siste krigene før Jesu gjenkomst. Den andre krigen før Jesus kommer igjen, som altså blir fjerde verdenskrig, finner vi i Åp 9:13-21. Den tredje og siste krigen før Jesu gjenkomst, som altså blir femte verdenskrig eller Harmageddonkrigen, står omtalt i Åp 19:11-21.

Når det gjelder tidspunktet for når tredje verdenskrig kommer, har vi et viktig kronologisk utsagn i skriftstedet ovenfor. Der sier Gud at dommen over Israels grannefolk skal skje når jeg samler israelittene fra de folkene de er spredt iblant. Samlingen av Israel startet i 1880-årene, hadde en sterk oppsving etter Israels opprettelse i 1948, og igjen i 1990-årene, og den pågår fortsatt.. Dermed kunne denne krigen komme når som helst, kanskje allerede i første tiår etter tusenårsskiftet.

Tredje verdenskrig vil i hovedsak være en religionskrig, der islamsk fundamentalisme kommer til å kjempe en desperat kamp for å vinne verdensherredømmet. Økonomiske spørsmål vedrørende verdens matvareproduksjon og kontrollen over oljen i Midtøsten vil også være viktige momenter. Israel og USA blir for de islamske krigerne de viktigste landene å bekjempe.

Som i Golfkrigen i 1991 og i krigen mot muslimsk terrorisme fra 2001, vil Amerika spille en ledende rolle innenfor en koalisjon med eller uten formell støtte fra FN som tar sikte på å trygge freden og stabiliteten i Midtøsten. Under Tredje verdenskrig vil denne koalisjonen for alvor bli tvunget til å ta kampen opp mot islamismen og dermed selve religionen islam.. Denne gang vil derimot ikke Israel bli tvunget til passivitet, men landet vil være en aktiv deltager i koalisjonen.

En allianse av radikale islamske stater sammen med bl.a. Kina, bygget ut fra den såkalte Trans-asiatiske akse, også kalt 'Ondskapens akse,' vil kjempe mot den vestlige koalisjonen i denne krigen. Målet for muslimene vil være å etablere et islamsk verdensherredømme. Kina har trolig sagt seg villig til å støtte dette, men kanskje vil Kina i likhet med Iran spille en noe tilbaketrukken rolle under tredje verdenskrig.

Det er viktig ikke å undervurdere religionens betydning i denne krigen, som blir et være eller ikke være for den radikale formen for islam. Sluttresultatet, slik vi forstår Bibelens profetier, vil være at islam blir totalt knust og at Israel, etter å ha vunnet store nye landområder, blir den ledende stormakten i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er ganske mange profetier i Bibelen som forutsier at nettopp dette skal skje, og disse blir dermed oppfylt, noe vi skal komme nærmere inn på i de neste kapitlene.

Den neste krigen, som kommer etter tredje verdenskrig, blir altså fjerde verdenskrig, som kommer midt under den store trengsel. Dette vil igjen bli en kamp hvor religion, denne gang russisk ortodoks kristendom, blir en avgjørende inspirasjonskilde for å gripe etter verdensmakten og kontrollen over Midtøstens store oljeressurser.
[viii] Fjerde verdenskrig vil imidlertid resultere i et enda større blodbad enn tredje verdenskrig.

Fjerde verdenskrig er trolig den samme krigen som er beskrevet både i Åpenbaringsboken 9:13 og de følgende vers, og i Esekiel 38 og 39, og som derfor også kalles 'Gog-krigen.' Den begynner med et russisk ledet overraskelsesangrep på Israel, men resulterer i at Israel enda en gang, etter en direkte og overveldende guddommelig intervensjon, vinner en knusende seier over en i utgangspunktet helt overlegen fiende, og Israel fremstår dermed som en stormakt, ikke bare i Midtøsten, men nå endog i global sammenheng.

Den aller siste krigen, også kalt Harmageddonkrigen, vil bli utkjempet i to etapper ved tiden for Jesu Messias' komme. Den første etappen, som finner sted rett før Jesu komme, resulterer i at endetidens store verdenskirke, som også er et stort handelsimperium, og som Bibelen kaller den store skjøge, blir totalt utslettet av endetidens kortlevde verdenshersker, antikrist, i allianse med lederne for hver av de 10 regionale unionene i endetidens globale 10-maktsforbund.
[ix]

Den andre etappen av Harmageddonkrigen ender ifølge Bibelen med at Antikrist og hans hærer på israelsk jord blir totalt og endelig tilintetgjort av himmelens hærskarer ledet av Herren Jesus Messias personlig ved hans gjenkomst.
[x] Slik ser altså de store verdensbegivenhetene ut i tiden frem til Jesu gjenkomst og etableringen av hans 1000-årige fredsrike på Jorda med Jerusalem som hovedstad.