TROSBEVEGELSENS OKKULTE RØTTER
DEL I


Hvis en bro er falt ned, eller en vei rast ut slik at den ender i et livsfarlig stup, blir det viktig å varsle om faren.

Hundretusener av mennesker kjører i toppfart mot en brå og uventet avgrunn.


Den heter trosbevegelsen.

Jesu navn forkynnes og prises, men Satan tar æren.

Disse påstandene er sterke, og samtidig sanne og dokumenterbare. I noen artikler i denne serien, skal vi gjøre tilgjengelig denne dokumentasjonen. Vi står her overfor et av Satans største endetidsbedrag og oppfyllelsen av en rekke bibelske profetier.

Trosbevegelsens karismatiske vekkelsesbølge, samler nå den kristne verden til en fullstendig omdefinering av Bibelens evangelium.

Ingen, som har Jesu kjærlighet i hjertet, og forstår det som skjer, kan la være å rope ut en advarsel.

Det begynte i USA.

En kombinasjonsreligion sammensatt av gnostiske og okkulte elementer, kan følges gjennom historien og opp til vår egen tid:

Fra Paracelsus (1400e.kr.) til Mesmer (1700e.kr.) og videre til P.P.Quimby (1800- 1860). Læren delte seg på dette tidspunkt til:

  1. Unity-bevegelsen v\ Charles og Myrtle Fillmore.
  2. Christian science v\ Mary Baker Eddy (1821-1910)
  3. New Thougt v\ J. og A.Dresser og W.F. Evans
Fra sistnevnte teologiske skole (nr.3) kom Charles Wesley Emerson
og hans Emerson College i Boston. På dette "kristne" seminaret, studerte E.W.Kenyon,
som igjen ga læren til Kenneth Erwin Hagin (1917-).

Alle kan lese disse bevegelsenes bøker, og selv få bekreftet at de teologiske hovedtesene, med lite endring, er videreført fra de tidlige gnostisk\okkulte skolene, til Hagins hovedkvarter;

Ved dette lærestedet, fikk Åge Ålekjær (Oslo kristne center) og Ulf Ekman (Livets ord) sin utdanning. Det er også denne teologien som forkynnes i mange titalls av trosbevegelsens sentra i Norge. Det er denne bevegelsen som dominerer TV forkynnelsen i USA, Vest-Europa, Øst-Europa, Afrika og Latin Amerika.

Alle trosbevegelsens sentrale dogmer er ubibelske og okkulte. I stedet for å avsløre hedensk filosofi med Guds ord, blir Bibelskriftsteder vridd ut av sin meningssammenheng for å bekrefte den hedenske filosofien.

Ånden som manifesterer seg på bevegelsens møter, er ikke Guds ånd, men onde ånder.

Den Gud som de tilber er ikke Jesus, men Satan selv.

Blant trosbevegelsens lærepunkter, som vi skal se på i disse artiklene er:

- Retten til rikdom

RETTEN TIL RIKDOM

Sentralt i trosbevegelsen, er dogmet om at den gjenfødte kristne har guddommelig rett til rikdom og overflod. Som Åge Åleskjær sier:

"Alt tilhører oss. Gud skapte godene for sine barn."

Åleskjærs læremestere skriver: "Gud vil at hans barn skal spise det beste, bære de beste klærne og kjøre de beste bilene."

En annen kjent forkynner i trosbevegelsen skriver: "Når Mafiaen kan kjøre Lincoln Continental, hvorfor skulle ikke kongsbarna gjøre det samme?

Kongens barn burde kjøre Rolls Royce!"

Forkynneren Robert Liardon sier: Hvis du lever i fattigdom, bli sint og sørg for at du blir rik. Nyt av overflod og la dine kritikere utstå det."

I Jack Hartmans bok om kristen økonomi, leser vi "når en kristen har rett til velstand og rikdom, kommer det av at Jesus var rik og velstående." Bokens kap. 2 heter;

Fordi Jesus fulgte alle Guds lover om fremgang, var han alltid velstående og vellykket. Hvis slike uttalelser (som det er mange av i trosforkynnelsens litteratur) kommer av uvitenhet, er det svært alvorlig. Det er ikke lov å kalle seg kristen forkynner uten å lese Guds ord. Hvis uttalelsene kommer fra mennesker som kjenner Bibelen, er det like alvorlig, for da representerer denne læren bevisst løgn, for å kunne ta imot og bruke penger.

Kenneth Hagin skriv er: "Gud har en bestemt lov om rikdom, og når du kommer i kontakt med den loven, så fungerer den for deg, uansett hvem du er - troende eller ikke troende.

"Teologien" beskrevet i disse sitatene, er ukjent i Guds ord.

Derimot er den et hovedelement i de metafysiske kultenes lære. Den okkulte

Unity School of Christianity,

lærer på dette området nøyaktig det samme som trosbevegelsen. Unity's5 grunnlegger Charles Fillmore, skriver i sin bok

"Prosperity"

om betydningen av å nyttiggjøre seg universets velstandsskapende åndsprinsipper.

I boken leser vi:

"Alle ting styres av åndelige lover. Det finnes også en lov som dirigerer tilførselen av goder. På samme måten som tyngdekraften, virker denne loven for alle. Man må forstå den, tro på den og applisere den etter behov. Troen på Gud er helt uvesentlig. Troen på egen tro på loven - er hemmeligheten.

Trosbevegelsen forkynner nøyaktig det samme. Troen på tro en er det viktige. Vi leser i Kenneth Hagins bøker at

I de okkulte skolene, som trosbevegelsen her kopierer, skrives det rett ut at kraften bak loven er universets åndsmakter.

Vi skal i senere artikler dokumentere, at trosbevegelsens forkynnere, sier at om en kristen tror på at det gode vil skje, vil denne loven oppfylle det. Men om vi tror at det onde kommer til å skje, vil loven sørge for det også? Vil Gud sende det onde når vi tror det?

Når djevelskap kommer hvis du forventer eller tror det, er ikke kilden Jesus Kristus og hans ånd. Denne "loven" styres av okkulte krefter og kan gjøre det fordi Jesus ikke er troens objekt.

EN FALSK LÆRE

Læren om den kristnes rett til rikdom, er ikke Bibelsk. Gud lover å gi oss det vi trenger, men det er ikke i denne verden den kristne skal samle sine skatter. Guds ord har et helt annet budskap

Den velstående og rike Jesus er ikke omtalt i min Bibel. Han hadde "ikke noe han kunne hvile sitt hode på." (Matt.8.20 og Luk.9.58)

En som kom til Jesus, ble bedt "selg alt du eier og gi det til de fattige" (Mattl9,21) Han sa også: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike." (Matt. 19,24).

Paulus som ikke var mer velstående enn at han måtte sy telt på sine misjonsreiser for å tjene til det daglige brød, sa følgende;

"har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær." (l.Tim.6,8.9). Vi har alt nevnt noen av disse tåpelige begjær hos trosbevegelsens ledere som helt klart vil bli rike og velstående.

"Samle dere ikke skatter på jorden" (Matt.6,19), sa Frelseren. "Dere kan ikke tjene både Gud og mammon," (Matt.6,24) Jacob har en svært alvorlig advarsel og appell til alle som søker rikdom. "Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!

Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere, - "Dere har brukt endetiden til å samle rikdom." (Jak.5,1-3) "Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen".(Jak.5,5)

Trosbevegelsens rikdomslære er ubibelsk. Betegnelsen velstands- eller fremgangsteologi er korrekte uttrykk for en lære som er et hån mot verdens fattige og en hån mot Gud.

En kristen som har fått sine synder tilgitt og har Jesu kjærlighet i hjertet, makter ikke å prioritere "den beste maten", "de beste bilene" og "den feteste bankkontoen".

Det er ganske enkelt umulig! Bibelens lære må være testgrunnlaget for all forkynnelse og ånden bak forkynnelsen prøves med fruktene. På denne basis må vi kalle trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk og sataninspirert.

Tros-krise

I"Dagen' 11.12.93 kunne vi lese at hundrevis av personer har tatt farvel med den såkalte trosbevegelsen. Årsaken er en nylig utkommet bok i USA som heter "Kristendom i Krise", skrevet av presidenten ved et kristent studiesenter Dr. Hank Hanegraaff. Etter 10 års studium av tros bevegelsen slår Hanegraaff fast at denne bevegelsen ligger nærmere okkultisme av ulikt slag enn til bibelsk kristendom (Han sammenligner den med Christian science og Mormonisme).


Trosbevegelsen formidler vranglære i sentrale bibelske emner, slik som læren om Guds vesen, om Kristi person og om forsoningen ved Jesu Kristi verk. Her er det ikke bare vranglære i spørsmål som har med hvor vidt en kristen kan være syk eller om en kristen alltid skal få mer rikdom, men her gjelder det helt sentrale spørsmål som har med frelse å gjøre, sier Dr. Hanegraaff. Uttrykket "Herecy" (vranglære) må brukes i forbindelse med den lære en rekke av hyrdene og lærerene i trosbevegelsen fører, bl.a. gjelder det personer som Benny Hinn, Kenneth Hagin, Charles Capps, Paul (David) Yonggi Cho og Kenneth Copeland. Den sistnevnte har bl.a. uttalt at;" Du har ikke en Gud i deg, du er selv en Gud".Amerikanske evangeliske kommentatorer mener at denne boken så langt er det viktigste bidrag til om mulig å vekke opp ansvarlige ledere innenfor trosbevegelsen, og få de til å besinne seg på hva bibelsk kristendom er.

Boken har en enorm dokumentasjon som det er umulig å komme forbi. Lederne i trosbevegelsen blir nå satt på et valg, vil de fortsette med å forkynne det suverene mennesket og Kristus som et "mantra"? Eller vil de revurdere sin teologi og forkynne Kristus korsfestet i samsvar med Bibelen og tale om de kristne som Kristi tjenere?
Da Jesus var her på jorden var han som Adam i Paradis...før syndefallet. (Red.merk) Husk det står:"Dog uten synd."

Oversikt sekter i Norge.

Bibel baserte sekter og konfesjoner

Sekter med rød overskrift har norske stiftere og opphav.

Indeksen er oppdatert den 15 april 1999.

Branham bevegelsen (Budskapsfolket)

Religiøs bevegelse som har sitt utgangspunkt i miljøet omkring "profeten" og helbrederen Willam Branham. Bevegelsen opprinnelige opphav er USA men den har siden blitt verdensomspennende i den grad at Branhamtroende finnes på alle kontinenter. Bevegelsens hoveddogme er læren om predestinasjon samt et ikke trinitarisk syn på guddommen. I likhet med sekter som Nardus og United Pentecostale Churches døper man etterfølgerne i Jesu navn alene. I Norge er bevegelsen svært liten og teller kanskje opp mot 1000 tilhengere som er fordelt i forskjellige strømninger som er i konflikt over smådetaljer i Branhams lære. Det finnes flere forskjellige Branham menigheter på Sør og Østlandet hvor den toneangivende er "Endetidens budskap" som har møter i Skien og Østfold. I tillegg finnes det en liten variant i Klippen Mandal og også en strømning i Verdal. Personen William Branham som blant annet innførte læren om "slangens sæd" blir ansett som endetidens store profet og budbæreren til Åpenbaringsbokens Laodikea menighet. For de aller fleste i "budskapet" er Branham "bare" en stor og avdød "profet", men det finnes også forkynnere i budskapet som hevdet at "Branham er Gud i kjød i Amerika".

The Church Etterfølgere av Watcman Nee og Witness Lee (Skrikerne)

Kinesisk amerikansk sekt bevegelse som går under navnet "ropere eller skrikere" . I USA teller bevegelsen flere hundre tusen medlemmer som alle er påvirket av det religiøse tankegodset til Watchman Nee og Witness Lee (begge døde)

I USA fremstår bevegelsen som en religiøs sekt og flere seriøse kristne misjonsorganisasjoner kan fortelle at denne sekten skaper mye problemer på misjonsfeltene i Asia.

Christian Science (kristen vitenskap)

Stor sekt internasjonalt som har egen kirke i Oslo. Sekten ble stiftet av Mary Baker Eddy på midten av forrige århundre.

Sektens religiøse tankegods er blitt overtatt blant annet av Essek William Kenyon som var hovedarkitekt av trosbevegelsens omstridte forsoningslære. Både Kenneth E Hagin og nordiske trosforkynnere som Åleskjær, Flaaten og Ulf Ekman er sterkt preget av Mary Baker Eddy og Kenyons okkulte tankegods som innebærer at alt egentlig er illusjoner. Både sykdom, fattigdom og andre negative fenomener kan i følge tankegodset til denne strømningen "manes" vekk ved bruk av religiøse trosteknikker,

Jesu navn eller lignende. I Norge teller "vitenskap sekten" om lag 100 tilhengere.

Familien, Guds barn The Children of God (COG)

Amerikansk karismatisk sekt stiftet på 1960 tallet. Sekten ble stiftet av David Berg som senere tok navnet Moses David. Moses David avgikk ved døden for noen år tilbake mens hans sekt er ennå levende både i Europa, USA og Sør Amerika. Sekten blir av avhoppere beskyldt for å drive hjernevask samt seksuell perversitet. På 1970 tallet under den såkalte "Jesus revolusjonen" innførte sekten et nytt evangeliserings begrep som ble kalt for "flirthy fishing" . Denne metoden gikk ut på at sektens kvinnelige medlemmer anvendte sex for å fiske nye medlemmer til sekten.

Sekten som dyrker en form for kristenkommunisme lever i kollektiv å hevder seg å være utsatt for religiøs forfølgelse.

I Norge har sekten to medlemmer som er bosatt i Oslo området.

Det kristne håp

Oslo. Mindre sekt som vil leve etter de ti bud. Frittstående fellesskap som teller 5 -8 medlemmer.

Det talte ord.

Asker. Trosteologisk sekt som proklamerer at de skal arbeide blant gatebarn og rusmisbrukere. Sekten teller litt over 50 medlemmer og opplever svak vekst. Sekten deler teologi med "Livets Ord".

Det Gamle Testamentets voktere

Oslo. Minisekt som vil leve etter det gamle testamentets religiøse lover. Teller ca. 10 -1 2 medlemmer.

Den forente familie Moon bevegelsen

Oslo. En av de mest omtalte sekter internasjonalt. Grunnlagt av koreaneren Sum Myung Moon i 1954. Blir beskyldt for å hjernevaske ungdommer. I USA finnes det en rekke organisasjoner og foreldre grupper som arbeider med deprogramering av sektens ofre. I Norge er bevegelsen aktiv i flere av de større byene og teller i overkant av 500 medlemmer. Pastor Moon som leder sekten hevder seg å være Messias. I 1960 da Moon giftet seg ble begivenheten kalt for "Lammets bryllup."

Finlands forbedere

Sarpsborg. Streng svensk/norsk/finsk sekt som blir ledet av "profetinnen" Laila Heinonen som hevder hun er Guds siste profet til vår tid.. Sekten vektlegger en streng asketisk livsførsel og teller ca. 20 medlemmer i Østfold. Samlet eksisterer det om lag 300 forbedere i Norden som tror at sykdom er Guds straff over menneskene.

Guds menighet i Vikten og Ørnes

Lofoten. Pietistisk sekt grunnlagt i 1883 av en sørlending som mente han var "guttebarnet" i Johannes Åpenbaring.

Sekten som teller ca 420 medlemmer driver sin egen grunnskole og har en stram lovisk livsførsel. Blant annet praktiserer sekten forbud mot julefeiring, TV, 17.mai, teater, idrett og politisk virksomhet. Sekten blir oppfattet som svært lukket.

Hondos

Hjemmesnekret minisekt der grunnleggeren betegner seg som erkebiskop av Nidaros. Sekten hevder å være et alternativ til statskirken. Sekten som holder til i Trondheim teller 5 medlemmer.

IMI kirken Stavanger

Omstridt ny karismatisk retning som ledes av Martin Cave. Bevegelsen som nærer tette bånd med Bethel School er blitt kritisert for å sende barn ut på gaten for å helbrede sjuke samtidig som man vektlegger ekstreme karismatiske fenomener som mange mener kan være psykisk skadelige. Tidligere medlemmer som har hoppet av fra sekten kan fortelle om angst, depresjon og selvmordsforsøk. Bevegelsen er en del av det lutherske Normisjon.

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige. (Mormonerne)

Oslo, hele landet.

Internasjonal storsekt stiftet av Joseph Smith jr. i 1830 da han publiserte Mormons bok som sidestilles med Bibelen, Sekten som har sin hovedbase i Salt Lake City USA driver et omfattende misjonsarbeide i hele verden. Sekten sender årlig ut tusener av unge velkledde amerikanere som formidler budskapet fra engelen Mormoni til verdens mennesker.

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige er en av de største treenighets fornektende kirkesamfunnet som eksisterer.

Bevegelsen teller flere millioner medlemmer og tror både på Bibelen og Mormons bok.

I Norge teller bevegelsen som er lett synlige med sine unge amerikanske og dresskledde misjonærer mer enn 4000 medlemmer.

Jehovas vitner Rikets sal

Internasjonal sekt med lokaler i nesten alle norske byer. Er kanskje den mest kjente sekten i Norge. I Norge teller vitnene om lag 15000 medlemmer hvor ca 10 000 anser seg for å være aktive. Sektens medlemmer nekter å delta i borgerlige plikter som valg og militærtjeneste.

Sektens medlemmer feirer heller ikke jul eller andre høytider og de nekter å motta blod overføring. Avhoppere fra sekten hevder at det blir bedrevet knallhard justis innad og at tidligere medlemmer og utstøtte blir behandlet som om de var rammet av pest. Sekten omtaler andre kristne som "svineklassen" Jehovas vitner ble stiftet av Charles Taze Russel og sekten har utgitt sin egen oversettelse av Bibelen, den såkalte "Nye verdens oversettelsen." Sekten driver et utstrakt vervingsarbeid i hele verden og er svært aktive med å spre sitt religiøse budskap.

Kristensamfunnet

Bergen, Oslo . Sekt med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Sekten har en hemmelig ritual bok . Sekten har hovedsenter i Tyskland og Norge teller sekten noen hundre medlemmer.

Kristne Oslo Vest

Oslo. Minisekt som driver som husmenighet. Praktiserer karismatisk lykkereligion som er inspirert av tros forkynnelsen. Tilholdssted på Røa i Oslo. Startet som et husfellesskap / cellegruppe innen statskirken og teller om lag 25 medlemmer.

Menigheten samfunnet (Lommelendere)

Egersund, Kristiansand. Sekt som dyrker gammeltestamentet og fasttømret religiøs tradisjon. Sekten har egen skole og feirer ikke jul, påske eller 17.mai. Sekten teller om lag 1000 medlemmer og ble stiftet og oppkalt etter familien Lommeland.

Nardus bevegelsen

Norskstiftet pinseretning som blant annet fornekter treenigheten og døper sine tilhengere i Jesu navn alene. Bevegelsen som ble stiftet av den selvutnevnte "apostelen" Torkild Terkelsen tidlig på 1980 tallet teller i dag i underkant av 300 medlemmer fordelt på 5-6 lokale forsamlinger samt et par mindre husgrupper.

Terkelsen som opprinnelig hadde bakgrunn fra pinsebevegelsen brøt med denne etter å ha antatt sitt ikke trinitarisk syn på guddommen. Utover å fornekte treenighetslæren dyrker Nardus det såkalte predestinasjonsdogmet (forutbestemmelse) og man hevder at den katolske kirke er Babylon den store skjøge i Johannes Åpenbaring. Videre hevder Nardus at de protestantiske kirkesamfunn og organisasjoner er "skjøgens døtre."

Nardusbevegelsen som selv ynder å fremstå som pinlig hellige er i følge tidligere medlemmer sterkt preget av urenhet og liberale holdninger til gjengifte, sex før ekteskapet og alkohol. Imidlertid blir både bruk av tobakk og moderne kristen musikk fordømt av sekten.

I de senere år har bevegelsen opplevd betydelig avskalling og en rekke kjente Nardusnavn har enten forlatt sekten frivillig eller og blitt utstøtt.

Nye pakts kristne fellesskap

Utbrytergruppe fra Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige som i løpet av få år har vokst seg sterke internasjonalt, i Norge har sekten kirker både i Oslo og Bergen og har egen hjemmeside på Internett. Sekten teller om lag 140 medlemmer i Norge.

Oslo Kristi forsamling International Church of Christ.

Oslo. Amerikansk stiftet sekt som henvender seg til unge mennesker og studenter. Sekten ble importert til Norge via svenske mellommenn Sekten verver disipler på gaten og har oppnådd en viss vekst i Oslo. I Norge teller sekten om lag 70 medlemmer i alderen 20 til 40 år.

Sekten hevder at de er de eneste sanne kristne og vektlegger en asketisk livsførsel. Blir beskyldt for mindcontrol. Sekten som bare anerkjenner egen dåps-praksis hevder at frelsen først mottas ved dåpen.

Sektens medlemmer som er svært aktive i Oslo området må betale store summer i "tiende" til sektens ledelse. Sektens medlemmer er ekstremt flinke til å følge opp nye disipler og avhoppere definerer denne omsorgen som "lovebombing".

Sekten har også egen forsamling i Bergen.

Stiftelsen "Jesus læger"

Nykarismatisk stiftelse drevet av Venneslaevangelisten Svein Magne Pedersen som hevder at han kan helbrede syke. Pedersen er mye brukt som forkynner i karismatiske trossekter og tilbyr på lik linje med Hugo "healer" Stenberg, egen "mirakeltelefon" på teletorget.

For 1400 kroner timen kan syke godtroende fjols ringe inn sine bønnebehov om helbredelse til denne grådige og pengegriske svindleren som kun er ute etter de troendes lommebok. "Healer Pedersen" som blant annet er kjent fra TV2 har fått innpass både i tros og pinsebevegelsen.

Smiths venner (Vennesamfunnet)

Norsk stiftet sekt som har fått internasjonal utbredelse. Sekten som har lokale menigheter i en rekke byer ble stiftet av Johan O Smith i år 1900. Sekten som internasjonalt teller ca 30 000 medlemmer har 6000 medlemmer i Norge.

Sektens kjennetegn er tungetale, høylytt skriking og en "ropende forkynnelse".

Sektens vekst skyldes i første rekke det at medlemmene får mange barn. Bevegelsen oppfatter seg som de eneste sanne. Sekten omtaler andre kirkesamfunn som "skjøgesekter!"

United Pentacostale Churches UPCI

Oslo, Kristiansand, Asker, Fredrikstad, Tønsberg. Bevegelse som anvender menighetsnavn som Antiokia, Makedonia og Filippi.

Bevegelsen som oppstod i begynnelsen av dette århundret har sitt utspring fra amerikansk pinsebevegelse. Bevegelsen går under betegnelsen "Jesus Only" eller "Oneness Movement" som de selv kaller den. I USA teller bevegelsen flere millioner medlemmer mens i Norge er den forsvinnende liten. Pastor Rany Briggs fra Kristiansand står sentralt i bevegelsen.

Bevegelsen fornekter treenighetslæren og hevder at rett dåp bare skal utfører i Jesu navn.

I Kristiansand har bevegelsen eget forsamlingslokale hvor de holder sine ukentlige møter.

I Kristiansand har bevegelsen opplevd en viss vekst og man har gjendøpt en del ungdommer fra Filadelfia menigheten.

The worldwide church of God.

Oslo. Dommedagssekt startet og ledet av en amerikaner ved navn Armstrong. Sekten har spredd sitt budskap via Super Channel og oppnådd en viss vekst i USA og Europa. Bevegelsen tror på Det Gamle Testamentet og hevder at alle andre kirkesamfunn er "Djevelens verk." I Norge teller sekten om lag 200 medlemmer og 600 sympatisører. I den senere tid har bevegelsen gjennomgått store forandringer og har i stor grad nærmet seg evangelisk kristendom.

Sekten tror at Jesus ved sin gjenkomst vil regjere verden ut fra den britiske kongetronen.

The Way international (Veien)

.Amerikansk sekt som var populær i hippie miljøene. Praktiser tungetale, profeti og andre karismatiske gaver. I Norge teller den omstridte bevegelsen en håndfull medlemmer som kommer sammen til ukentlige "kvist møter" .

Sekten ble stiftet i 1953 av Victor P Wierwille og har vært preget av bråk og seksuell urenhet.

Sekten er bibel fundamentalistiske og fornekter blant annet treenighetslæren og man hevder at tungetale er en nødvendighet for å bli frelst. Hvorvidt sekten eksisterer i Norge i dag er usikkert.

Wineyard bevegelsen / Toronto bevegelsen og Kristkirken

Oslo, Bergen. Omstridt USA importert religiøsitet som vektlegger ekstatiske fenomener som skrik, gråt og latter. Tillater ekstreme religiøse uttrykksformer som skriking, latter, dans og andre former for religiøs hyperventilering. I følge bevegelsens doktriner er alt dette tegn på Åndens manifestasjoner. Oslo vineyard søkte om å få opprette egen skole men fikk avslag.

Bevegelsen har opplevd noe strid innad på grunn av pastorens nære forbindelse til "Lysbærerne" (New age) I Oslo har kontakten mellom Kjell Asmundsrud og "Lysbærerene" fått katastrofale følger for Oslo Vineyard som nå er i ferd med å gå i oppløsning.

Toronto fornyelsen eller "latter vekkelsen" blir av mange oppfattet som en religiøs forførelse.

Trosbevegelsen i Norge (The faith movemenent)

Nyreligiøs retning og sekkebetegnelse for de nykarismatiske retninger som er inspirert av framgangsteologien. Bevegelsen oppstod i USA og navn som Essek Wiliam Kenyon og Kenneth Hagin har vært toneangivende. I Norden er Ulf Ekman den personligheten som har betydd mest for trosbevegelsen. I Norge er Åge Åleskjær og Envald Flåten sentrale navn. Bevegelsen kjennetegnes av en utstrakt bruk av manipulerende teknikker, vektlegging av helbredelser og en forkynnelse som er preget av løfter om velstand og økonomisk framgang. Trosbevegelsens doktriner inneholdt også læren om at alle troende er guder (denne tanken blir nå forkastet av Livets Ord) og man forfekter den såkalte JDS læren. (Læren om at Jesus døde åndelig) I realiteten innebærer JDS læren en fornektelse av treenighetslæren slik den er blitt nedtegnet i de felleskristne bekjennelsesskriftene.

I Norge teller trosbevegelsen i underkant av 20 000 medlemmer og er i stagnasjon. Representanter for trosbevegelsen har på lik linje med Jehovas Vitner utgitt sin egen utgave av Den Nye Testamentet, den s9alte "reformasjons bibelen" som ble en gigantisk fiasko etter at også trosforkynnere gikk ut å slaktet "fiasko testamentet".

Eksempler på navn som trosmenighetene anvender på sine lokale menigheter:

Livets Ord, Levende Ord, Sannhetens Ord, Troens Ord, Nytt liv senteret, Troens forsamling. Levende Vann og lignende.

En del av trosbevegelsens forsamlinger tar navn som Oslo Kristne Senter, Kristiansand Bibelsenter, Arendal Sentrumsmenighet osv.

Trosbevegelsen fremstår nå som langt mindre militante og sekteriske enn det de gjorde bare for få år siden.

I de senere år har trosbevegelsen gjennomgått positive forandringer og må i dag forstås i lys av dette

I de senere år har det vært betydelig tilnærming rent teologisk mellom trosbevegelsen og pinsebevegelsen og man har et utstrakt samarbeid. Pinsebevegelsen og trosbevegelsen må i dag sies å være forskjellige utgaver av den samme religiøse strømninger.

Oppdatert mars 2009 Kilder : RISK i Norge.

Avisen Verdens gang

Dialogcenteret Danmark

Egede instituttet

Egne undersøkelser

Evaluering om trosbevegelsen

En leser:

Jeg må desverre si at de hardeste menneskene jeg noen gang har truffet er de jeg traff på Livets Ord. Og jeg ble en av dem. Fordi læren var helt feil og gjorde oss harde, egoistiske, selvrettferdige, hovmodige, gjerrige, griske, ufølsomme mm. Samtidig som hjertet smakte ugress så var masken av "hellighet" på plass, men det skulle ikke så langt inn før man forstod hva som var på innsiden. Vi lærte at vi var gode på innsiden, mens ikke-kristne var onde på innsiden. Men av og til stusset jeg når jeg snakket en sjelden gang med en som ikke var "Livets Ordere" Det kunne jo virke som motsatsen.

http://www.ghj.no/Vekkelse-eller.htm.


Profetien som ikke ble oppfylt - Rodney Howard-Brownes 2006-profeti om Visjon Norge!

Av Sigmund Voll Ådnøy

Artikkelforfatteren hevder at det er uoppfylte profetier gitt av Rodney Howard-Browne angående Visjon Norge. Les artikkel selv, gjør dine refleksjoner og ta dine valg om du vil stole på dette eller forkaste det. Skriften sier: 5 Mos 18:20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. Bilde av Rodney Howard-Browne som Pastor Jan Hanvold har satt meget høyt på tross av at Rodney Howard-Browne forkynner imot gjengifte.

Tar Rodney Howard-Browne munnen litt for full, og har han kanskje en litt for høy stjerne hos enkelte? (Innlegg først publisert på Vårt Lands debattforum Verdidebatt (http://www.verdidebatt.no/siggysportif/). Innlegget er redigert.) Når: 16.03.2006

Hvor: Hos "Församlingen Arken" og pastorpar Gunnar og Linda Bergling. i Sverige. Hva: Møte TV-overført av Visjon Norge. Predikanten Rodney Howard-Browne - Visjon Norges største nålevende forbilde - går bort til Jan Hanvold, tar ham i hånda og "profeterer" dette:

"What the Lord's doing with you is only the beginning. You'll have a television station in every country of Europe, in the language of the people. Get ready! You haven't seen anything yet. It's not according to what you have. It's according to what He has for you. And the time you stop is when He'll stop. 'But if you step with me,' sayeth the Lord, 'I'll do it. I'll give you a station in every nation that you set your foot. I'll put it in your hand supernaturally. And many will look at you and say, 'how was this done?' And you'll raise your hands and say, 'oh! Look what the Lord has done. For the Lord has done great things.' So rejoice and be glad. Don't worry about the money. It'll all come. I'll bring donkeys in. I'll bring camels in, carrying the provision. The [hørte ikke dette ordet klart] will come in,' sayeth the Lord, 'so be bold and be glad, for all this shall happen within the next five years.' Hallelujah!"

- Rodney Howard-Browne 16.03.2006, hos "Församlingen Arken" (pastorpar Gunnar og Linda Bergling). Min utheving. M.a.o. sa predikanten - og det angivelig på Guds vegne - at Jan Hanvold kom til å ha en TV-stasjon i hvert eneste europeisk land og i hvert land for øvrig hvor han satte sin fot, innen 16.03.2011. Har dette skjedd? Nei. Det ble ikke profetert at Hanvold og TV Visjon Norge skulle nå ut til alle land i Europa og alle land hvor Hanvold satte sine føtter. Det ble faktisk profetert at han kom til å ha en TV-kanal i alledisse landene innen medio mars i fjor. Jeg håper ingen behøver å få det mer inn med teskje enn dette.

Det får stå for Howard-Brownes regning, og det er Howard-Browne som gjennom (bl.a.) dette viser seg som en bedrager og som falsk. Om noen mener at han ikke gjør det, må de vel begrunne det med at "Hanvold ikke har vandret nok med Gud" eller at han eller andre ikke har gjort det de må for at profetien skal bli oppfylt. Det blir litt urimelig å tenke sånn, både overfor Hanvold, Gud, Bibelen og logisk tenkning. En ekte profeti skal vel stort sett bli oppfylt ganske uavhengig hvorvidt "mottakeren" feiler litt her og der?

Tenk imidlertid over at denne profetien naturligvis var noe Hanvold forholdt seg til, og at Howard-Browne, som nevnt, har vært et stort forbilde for Hanvold m.fl. i kanalen. En TV-kanal med så stor ballast og løgnaktig påvirkning fra en slik predikant er ikke en kanal som har livets rett.

Howard-Browne selv skrev en personlig melding til meg på Twitter etter at jeg "twitret" åpent til ham og konfronterte ham med den feilslåtte profetien. Han mente at det var mye jeg ikke visste, og det så ut for at han bl.a. mente at Hanvold ikke hadde gjort ting slik han burde. Og/eller så tydet det på at han mente at enkelte andre ting ikke var bra hos kanalen. Det er nå litt lenge siden sist Howard-Browne var i Norge eller i åpenlys kontakt med Visjon Norge. Kanskje har det skjedd noe mellom dem, men det blir kanskje ufruktbart å spekulere mye i dette. Spørsmålet kan likevel godt stilles. Uansett er det slik at både Howard-Brownes profeti og andre sprell, og Hanvolds Howard-Browne- og Hagin-holdninger, for å nevne noe, hver for seg er grunn nok til å holde seg langt unna begge. Slik er det med mange karismatikere og "trosbevegere" - enkelte kan ha valgt sunn avstandstagen til andre villbasser i den karismatiske leiren, men de er selv fortsatt ekstreme villbasser og falske forkynnere. Det at en karismatisk predikant tar avstand fra en annen karismatisk predikant (eller slutter å pleie kontakten) betyr ikke automatisk at den ene er kommet på helt rett vei og nå er til å stole på.

Jeg har noen ganger tenkt på disse ordene ifm. dette: "et rike som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående". Det karismatiske kongeriket av luksuspredikanter og kredittkortgivere kan ikke bestå for alltid. Det smuldrer kanskje mer og mer opp innvendig takket være konflikter som like mye kan dreie seg om prestisje og pengeinteresser som om hva som er sunt og rett teologisk og helsemessig.

Like fullt vil det kanskje "alltid" eksistere maktmennesker og løgnere av karismatisk art rundt omkring, så det er kanskje best å ikke tro at ting går over. Det fins også ulike typer karismatikere. Noen er mer ydmyke enn andre, og "bare" blinde. Andre tar munnen mer full og ser ut for å lide av grandiose tanker om seg selv som "d en som sørger for at Guds verk får skje"

Psykisk syk av trosbevegelsen

Er det uproblematisk for kristenheten at overraskende mange blir psykiske vrak etter å ha vært en tid i visse kristne miljøer?
Vi er oppmerksomme på at noen av våre lesere kan mislike at vi advarer spesielt mot visse læresetninger som vi hevder er i strid med Guds Ord. Det samme gjelder advarsler mot sentrale forkynnere som påvirker mange med en lære som leder vekk fra Jesu budskap.
Å skrive slik at alle liker det vi formidler, er selvfølgelig meningsløst. Da måtte vi legge til side mye sannhet som enkelte ikke synes om. Vårt åpne brev til pastor Aage Ålekjær i en tidligere utgave av MVV, ga mange positive responser og noen negative. Imidlertid måtte alle vi hadde kontakt med, innrømme at Ålekjærs likeglade holdninger til falske profetier, er meget problematiske. Denne erkjennelsen var da også en hovedhensikt med artikkelen. Åpenbart frafall som presenteres som uvesentlig, må oppleves problematisk for oppriktige troende.
Et av de mest synlige trosbevegelsesmiljøene i Skandinavia, er Livets Ord i Uppsala, Sverige. I det svenske legetidsskriftet Lækartidning vol. 88, nr. 24, rapporteres en undersøkelse av tidligere medlemmer av Livets Ord, og resultatet var såpass dramatisk at det vakte oppsikt og forskrekkelse innen legestanden.
Livets Ord er en typisk trosbevegelsesmenighet, som videreformidler dogmene til den gnostiske filosofien og de okkulte skolene. Forskergruppen til distriktsoverlege Per G. Swartling ved Tierps vårdsentral, intervjuet 43 personer som hadde vært elever ved Livets Ords bibelskole. Av disse 43, hadde nesten halvparten psykoselignende symptomer, og hver fjerde hadde begått selvmordsforsøk, var plaget med angst, skyldfølelse og generell emosjonell forstyrrelse.
Rapporten viser at de symptomene man ble konfrontert med hos de tidligere elevene, er helt parallelle med de sektsymptomene som er kjent fra Moon-bevegelsen, Hare Krishna og Scientologikirken. De observerte lidelsene er felles kjennetegn fra godt dokumenterte indoktrineringssyndromer, og inkluderer personlighetsforandring, følelsesmessig forflatning, samt endringer i kroppsholdning og utseende, som stereotype ansiktsuttrykk og fraværende, unnvikende eller stirrende blikk, eksistensiell tomhet, vanskeligheter med å ta beslutninger, tvangsmessig grublerier, vrangforestillinger og hallusinasjoner.
Felles for mange, men trolig ikke alle trosbevegelsesmiljøer, er at medlemmene blir utsatt for en sterk styrende påvirkning, innen fagkretser kalt MC (Mind Control)
Blant de vanlige MC elementene er:
1. Strenge leveregler for medlemmene, som blir kontrollert av menighetens ledelse.
2. Tankesløvende ritualer med monoton gjentakelse av mantralignende sanger og tungetale.
3. Påbud om å be i tunger opptil flere timer av gangen som middel til å avskjære tvil, forstumme egne refleksjoner og ortrenge analyserende vurdering, som blir kalt kritiske tanker.
4. Langvarige møter med strukturert gruppedynamikk, styrt lovsang og hypnose.
5. Emosjonell kontroll ved inndoktrinering om at kritiske tanker vedrørende ledelsen og systemet, er et angrep på Gud selv.
6. Trusselkommunikasjon, som at motforestillinger eller det å forlate bevegelsen, vil forårsake sykdom, ulykke, plutselig død eller risiko for å få vanskapte barn.
Psykiske symptomer hos de tidligere elevene ved Livets Ord, som elevene ikke hadde noen symptomer på før de begynte på Livets Ord.

Antall av de 43: Prosent av totalen:
Angst, spesielt panikkangst. 40
93
Mareritt, søvnvansker 37
86
Frykt for å miste forstanden 33
77
Opplevelse av tomhet 38
88
Konsentrasjonsvansker 32
75
Følelse av identitetstap 26
60
Problemer med å ta beslutninger 32
74
Problemer med å takle følelser 39
91
Ukontrollert skyldfølelse 40
93
Problemer med sosial kontakt 31
72
Selvmordstanker 27
63
Selvmordsforsøk 10
23
Psykoselignende symptomer 20
47
Da intervjuene ble foretatt, var 56% av de intervjuede sykemeldte på grunn av ulike kombinasjoner av typiske sektrelaterte symptomer. Det kommer fram av rapporten i det svenske legetidsskriftet, at når alder, kjønn og etnisk bakgrunn tas hensyn til, er forekomstene av de nevnte symptomene langt, langt høyere hos de tidligere elevene ved Livets Ord, enn i befolkningen generelt eller i kristne miljøer som ikke domineres av samme kontrollerende ideologi.

Evangeliekirken Arendal, Gunhildsboveien 68, 4848 Arendal -