Bibelens "røde" tråder

Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant, (Den hvite befolkning og jødene i Europa, USA, New Zealand, Australia og Sør-Afrika,) vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek 28:25-26)

Det var 2-3 millioner israelitter med Moses da han førte dem ut av Egypt, så det bør være minst 1 milliard israelitter i verden i dag. Men det er bare 15 millioner 'jøder' i dag, så da blir det helt umulig at de skal være etterkommere til alle israelitter.
Løftet var at de skulle bli til 'mange nasjoner og riker' (1 Mos 17,5-6). Abraham er et hebraisk navn som betyr «far til mange/far til mange nasjoner». Her er Israels Barn;

1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]

2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland

3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).

4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine

5. Issachar: Finland

6. Naphtali: Norway

7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians

8. Gad: Italy, part of Switzerland

9. Reuben: Germany, Holland

10. Simeon: Spain, Portugal

11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland

12. Levi: certainly NOT modern day «Israel»

Anna Bjørner, dansk evangelist...Hun har skrevet mye om Israels 12 stammer.

"Israels 10 Stammer
vendte ikke tilbage fra deres Fangenskab i Assyrien, men vandrede Nord over gennem Kaukasus, rundt det sorte Hav, indtil de landede i Mellemeuropa og til sidst kom til det af Gud for dem bestemte Tilflugtsted: 'Øerne i Havet' (De britiske Øer), hvorfra Efraim-Israel til sidst skal komme, medens Juda skal komme fra '
Verdens fire Hjørner'. Historieforskerne fortæller, at hebraiske Mindesmærker, Gravsteder og andre Efterladenskaber markerer den Vej, de har vandret. Evangeliet om Jesus, som var blevet forkastet af Juda, blev derefter forkyndt for Hedningerne, og Israel ti Stammer, som 'de tabte Faar af Israels Hus'. Her blev Evangeliet modtaget, det var Benjamins stamme som kom med nyhetene om Jesus til de 10 staammer. Disse tabte ti Stammer udgør i Dag Kernen af Jordens kristne Nationer." (Anna Bjørner: Den store Pyramide. Evangeliebladet: Organ for den apostolske Kirke i Danmark, 21. april, 1927, s. 1)
Se Profetierne om Israels ti Stammer - hvad de skulde blive og eje i denne Evangelietidsalder, og hvad Storbritannien er og har. Skrevet av Anna Bjørner...

En stor Nation med et stort Navn.
Eje deres Fjenders "P ort". (Alle Havindgangene kontrolleres af de engelsktalende Folk): 1. Mos. 22, 17.
En Nation og en Samling af Nationer. 1. Mos. 35, 11.
Under den Ny Pagt skulde de være Kristne - i national Betydning: Hos. 1, 10; 2, 23.
Ypperst blandt Nationerne: Jeremias 31, 7.
Manasse-Israel skal blive "et stort Folk", men Efraim-Israel skal blive "større end han" (Amerika - Briatnnien): 1. Mos. 48, 19.
En Mangfoldighed "som Himlens Stjerner", som "Sand", som "Jordens Støv" - "formeres som Fisk": 1. Mos. 28, 14; 32, 12; Es. 54, 1-17.
De skulde plantes paa deres "eget Sted" og ikke vandre mere derfra og ikke "uroes mere af Uretfærdighedens Børn" - deres Fjender. Stedet lyder: "Og jeg vil berede mit Folk Israel (altsaa de 10 Stammer) et Sted og plante det, for at det maa bo paa sit Sted - o. s. v." 2. Sam. 7, 10. Dette sagde Herren gennem Prof. Natan, da David sad i Ro og herskede over alle 12 Stammer; men ikke mange Aar efter var Folket splitte i to Nationer og Israel ført til Assyrien, hvorfra det vandrede til "sit eget Sted", som Prof. Natan havde forudsagt det.
Dette Sted kaldes: "H avets Øer", "Øerne i det fjærne", i "Nordens Land": Es. 11, 11-12; 24, 15; Jer. 31, 10; 3, 18.
Dette Land skal blive for lille for deres Mangfoldighed: Es. 49, 20.
En søfarende Nation: 4. Mos. 24, 7; Sal. 89, 26.
Uovervindelige som militær Magt: Mika 5, 6-8.
Nationalt Emblem Løven (der siges, at alle de Lande, som fører Løven i deres Vaaben, er af Israels 10 Stammer): 4. Mos. 23, 24. (Kongeflaget Davids Harpe - det samme fører den engelske Konge).
En Velsignelse for andre Nationer som Guds Vidner: Es. 43, 7-21; 27, 6; Mt. 21, 43.
Ejere af et stort ikke-kristent Rige: Sal. 111, 6.
Enorme Rigdomme, saa de kan laane til alle Nationerne - men ikke selv behøver at laane. Ogsaa styre andre Nationer, men ikke selv blive styret af dem: 5. Mos. 15, 6.
Kendt som en Sæd, Herren har velsignet: Es. 61, 9.
De skulde udbredes mod Vest, Øst, Nord og Syd: Amerika, Indien, Australien, Afrika, Ægypten - Jerusalem i 1917.
Hele Landomraadet fra Nilen til Eufrat, som af Gud var lovet Abrahams Sæd efter Kødet, er nu under BRITISK MANDAT. (1. Mos. 15, 18).

http://www.nordiskisrael.dk/artikler/bjorner.10bko...
Naar vi gaar til denne Undersøgelse, er det nødvendigt at forstaa Udtrykket "Jøder", som vi finder det i det gamle Testamentes Bøger. Det er forbavsende saa overfladisk og ukorrekt de anvendes paa Prædike- og Talerstole. Gejstligheden og Ordets Forkyndere blandt Lægfolket er meget ubestemte og taagede m. H. t. dette Udtryks Mening og Begrænsning.

Abraham, Patriarken, var en Hebræer, Han var ikke Israelit og ikke Jøde, skønt han var Stamfader baade til Israelitter og Jøder.

Ganske det samme er Tilfældet med Isak. Jacob var en Hebræer, han var ingen Israelit og ingen Jøde. Han var Israel. Fader til Israelitterne. Stamfader til Jøderne.

Jacobs 12 Sønner var Hebræere og Israelitter; men de var ikke Jøder.

Moses var heller ingen Jøde, han var en Hebræer og en Israelit.

Ved Kong Salomons Død blev de 12 Stammer delt af Gud i de Nordlige og de Sydlige Israelitter - eller, som de mere almindelig kaldtes - i Israel og Juda.

Folket i det Nordlige Rige var ikke Jøder og kaldes ikke een eneste Gang Jøder i Skriften. Ingen af deres Konger var Jøder, og deres Profeter: Elias og Elisa var ikke Jøder.

Ja selv Juda-Rigets Folk blev ikke kaldt Jøder i den første Tid af deres Historie! Det var først henimod den senere Del af Juda Riges Historie, at Navnet "Jøder" anvendtes om dem.

Den første Gang, Bibelen bruger Udtrykket "Jøder", finder vi i 2. Kong. 16. Kap. Vi læser der, at i Pekahs Regeringstid - den næstsidste Konge i Israel - allierede han sig med Rezin, Syriens Konge, i den Hensigt at bekrige Juda.

Deres Tanke var at styrte Kong Achas, som var af Davids kongelige Linje, at ødelægge denne Linje og oprette et andet Dynasti over Juda. (De havde udvalgt Tabe'els Søn til at være Konge (Es. 7, 6-7).). Det er vist unødvendigt at sige, at de ikke havde Held med sig til at gennemføre dette Anslag, som vilde have brudt Jehovas Pagt med David (2. Kong. 16, 6): "Paa den Tid lagde Rezin, Syriens Konge, Elat til Syrien, og ban fordrev Jøderne fra Elat, og Syrerne kom til Elat og boede der indtil denne Dag".

Naar vi derfor taler om "J ødernes Udgang af Ægypten" og "Jødernes Vandring i Ørkenen", saa er det ukorrekt.

Man kunde lige saa godt kalde det Leviternes Udgang og Vandring.

Alle Jøder og Leviter var Israelitter, men alle Israelitter var ikke Jøder el­ler Leviter. Enhver Engelskmand er en Britte, men alle Britter er ikke Engelskmænd, det vil Skotterne og Walliserne udtrykkelig hævde. Alle Danske er ikke Jyder, men alle Jyder er Danske.

Jøde kommer af Judait og var del Navn, som blev givet til Folket i Juda Rige, som bestod af Juda, Benjamin og Levi Stammer.

Jøderne var bestemt adskilte fra Israelitterne fra det Nordlige Rige Folket af begge Riger var Hebræere og Israelitter, men kun det sydlige Folk var Jøder.

Flere av oldtidens skribenter, som f.eks. Polemon av Ilium, Galienos og Klemens av Aleksandria, beretter at sakaiene eller skyterne, var lik kelterne og germanerne i utseende, lyse, med rødaktig hud. Ammianus (ca. 350 e.Kr.) beskriver den skytiske stamme alanerne som "høye og vakre, med et nesten gult hår og et fryktinngytende blikk." I sin bok The Ultimate World Order avslører major R.H. Williams at de opprinnelige italienere var lyse i huden og hadde blondt hår og blå øyne. De opprinnelige grekere (som var israelitter) ble beskrevet (ifølge Polemo) som lyshudete med rødskjær, blondt hår -- en høy, muskuløs mennesketype med blå øyne. (Se f.eks. Elizabeth C. Evans: Physiognomics in the Ancient World, den jødiske lege og sofist Adamantios (4. årh. e.Kr.), Hans F.K. Günther: The Racial Elements of European History m.fl.) Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type.I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose.

UTVANDRING FRA ASSYRIA
I den apokryfiske boken 4 Esra (2 Esdra), som ble skrevet i 1.-3. århundre e.Kr., kan vi lese følgende:
«Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg. Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land til fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land. Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningefolkene og dra lenger bort, til et sted hvor menneskene ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land. Så kom de til de vanskelige overgangene ved Eufrat. Da gjorde Den Høyeste jærtegn for dem og stanset elveløpene inntil de var gått over. Reisen gjennom dette området var lang og varte ett og et halvt år. Landet kalles Arsaret, og de ble boende der helt til de siste tider. Men nå har de igjen gitt seg på vandring, og Den Høyeste stanser på ny elveløpene så de kan gå over. Dette er tolkningen av den fredelige menneskemengden du så» (kap. 13, v. 39-4 7).
Satellittfoto av Kaukasusfjellkjeden, som skiller mellom Europa og Asia. Midt på bildet ser vi Kaukasus som et hvitt bånd, med Svartehavet til venstre (vest) og Det kaspiske hav til høyre (øst).

Satellittfoto av Kaukasusfjellkjeden, som skiller mellom Europa og Asia. Midt på bildet ser vi Kaukasus som et hvitt bånd, med Svartehavet til venstre (vest) og Det kaspiske hav til høyre (øst). I disse områdene vandret Israel over til Europa

Satellittfoto av Kaukasusfjellkjeden, som skiller mellom Europa og Asia. Midt på bildet ser vi Kaukasus som et hvitt bånd, med Svartehavet til venstre (vest) og Det kaspiske hav til høyre (øst). I disse områdene vandret Israel over til Europa

I disse områdene vandret Israel over til Europa. Her finner vi en bekreftelse på at Israel ble ført i fangenskap, samt en interessant, historisk opplysning. Uttrykket Arsaret stammer fra et hebraisk ord som betyr «et annet land». Ca. 600 f.Kr. drev lyderne gimeriene (kimmerier, mer om disse senere) ut av Lilleasia, og de bosatte seg i Karpat-områdene vest for Svartehavet. Det er her Esdra lokaliserer dem som Arsaret-folket. Spor av navnet Arsaret finner man i dag i nord-Krim. En av elvene som renner fra Karpatene og ut i Donau heter Sereth.
Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-c ca. 100 e.Kr.), har også noen ord om de ti Israels stammer som ble ført i fangenskap til Assyria 800 år tidligere: «Det er bare to stammer i Asia og europa som er underlagt romerne, mens de ti stammene fram til i dag befinner seg på den andre siden av Eufrat og er en stor folkemengde som ikke kan telles» (Antiquities of the Jews, bok XX, kap. V, 2. Uthevelser tilføyd.)
Mellom Svartehavet og Det kaspiske hav ligger Kaukasusfjellene. Det assyriske rike strakte seg helt opp til Eufrats kilder og Kaukasus. Det var til disse områdene ti av Israels stammer ble ført i fangenskap av assyrerkongene. Det er områdene syd for Det kaspiske hav som er vuggen til den hvite, europeiske rasen - som for øvrig kalles Den kaukasiske rase eller Den nordiske rase, «den hvite mann». De ble også kalt for "hvite assyrere. Hvorfor blir denne menneskerasen kalt «Den kaukasiske rase?» Det er fordi forskerne sporer dem tilbake til Kaukasus-området.
Og hvorfor kan de ikke spore den lenger enn dit? Fordi de da må begi seg inn på bibelsk område, noe de med sin evolusjonistiske filosofi unngår for enhver pris. Denne holdning blant dagens forskere er mer enn beklagelig.
I disse områdene forsvinner det gamle Israel fra historien og angelsakserne, goterne og en rekke andre stammer dukker opp. De ti Israels stammer gikk aldri «tapt». De mistet bare sin identitet under sin århundrelange vandring vestover fra Assyria. De beveget seg innover i Europa og ble opphavet til den hvite, europeiske rase, og jeg skriver disse tingene fra en saklig vinkling, uten «rasistiske» overtoner. Det må være tillatt å belyse en rekke ugjendrivelige, historiske/antropogeografiske/etnologiske/etnografiske fakta uten å bli beskyldt for å være «rasist», som for øvrig er en av tidens mest forslitte floskler.
De aller fleste folkevandringer har skjedd den letteste veien, langs elvedalene. Israels vandringer gjennom Kaukasus har satt spor etter seg. Til denne dag finnes det mange landemerker som forteller om vandringene deres. Gjennom studiet av innskrifter på gravsteiner og på annen måte kan vi trekke den konklusjon at det folk som bosatte seg i Nord-Frankrike, Syd-Spania, De britiske øyer og de nordiske land, Norge innbefattet, var de «tapte» får av Israels hus. Mange av disse emigrerte senere til Canada, Amerika, Australia og andre steder. «Du skal bli til en mengde folk» var Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen. For å re-forme, dvs. gjenopprette, sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirkens jerngrep. Og gjennom Martin Luther og Johann Gutenberg gi folket Sitt ord tilbake, Bibelen. Som Kirken hadde brent. Dette er dagens vestlige, hvite, protestantiske demokratier.

http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/...

Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite.
Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Blibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rødfarge, når ansiktet skiftet farge. Men det er klart at det er bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt.
1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og blev var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til.
Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."
Høysangen 5:10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen.
Høysangen 5:15: Beina er marmorsøyler, reist på sokler av gull.
Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.
Daniel 5:10: 10 Ved kongens og hans stormenns ord kom dronningen[a] inn i gjestebudssalen. Hun tok til orde og sa: Kongen leve evindelig! La ikke dine tanker forferde dig, og skift ikke farve!
Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.
Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek. Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.
Nahum 2:11:Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.
Til et stor-Israel skal vår hvite og jødiske slekt, (sem-slekten) som er alle 12 israelske stammer i endens tid, dette er pakten Gud gav oss, Esekiel 37 og 48...Jødene, de ekte og de uekte har alt begynt å returnere, det er vel omtrent 10 prosent ekte jøder i verden idag, noen bor allerede i Israel, men vi andre av stammene skal også dit...
Dr. Elhaik og den prestisjetunge Johns Hopkins University School of Medicine konkludere i sin rapport:
«Khazar Hypotesen antyder at østeuropeiske jøder har nedstamming fra khazarene, et amalgam av tyrkiske klaner som bosatte seg i Kaukasus i første århundrene E.K. og ble konvertert til jødedommen i det åttende århundre … Etter sammenbruddet av deres imperium, flyktet jøde-khazarene til Øst-Europa. Framveksten av europeiske jøder er derfor forklart med bidrag av jøde-khazarene.

Kaukasusianere (hvite og jøder) kontra arabere og hedninger: 1. Mosesbok 27:39 Da tok Isak, hans far, til orde igjen og sa til Esau (stamfar til Guds folks fiender: Se, uten jordens fedme (lite fruktbart) skal din bolig være (ørken og sand)og uten himmelens dugg fra oven. (Lite regn.) 40 Av ditt sverd skal du leve, (sjekk historien) og din bror skal du tjene; ( med det menes, at hvite alltid skal være overlegne,) men når du engang river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke. (Bli selvstendig.) (Det er også rimelig å tro, at Esau og Ismaels etterkommere giftet seg med hverandre.) En ekte israelitt, kommer fra de 12 stammer, du og jeg...Er vi av etnisk europeisk opphav, så skal tilbake til Stor-Israel, se kartet...og områdene som Gud har valgt for oss...Esekiel 48.. .Hvem er ekte jøder? Jo, de som kommer fra Juda stamme av Jakobs 12 sønner. I Israel idag er det nok bare ca. 10 prosent som er ekte israelitter.Men de andre 90 prosent hjelper til så godt de kan, slik at ikke Israel faller i hendene på muslimene. Gud bruker altså de konverte jødene idag, enten de bor i Israel eller i andre land, på samme måten som Han bruker alle kristne!For eksempel hadde aldri Israel blitt opprettet, dersom det ikke hadde vært for holocaust. Johannes Åpenbaring er en profetisk tekst som profeterer om 'endetiden', det er den tiden det vil være vanskelig å være en kristen og omskåren jøde i verden. Johannes fikk denne tekst mens han var i eksil, forvist, og lå i en hule på Patmos, «fordi jeg har preket Guds ord og båret vitnesbyrd om Jesus» (Joh. Åp. 1, 9):«Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er - men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.» (Johannes Åpenbaring 2.9) Men løftet er: «Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» (Johannes Åpenbaring 3.9-10)

Eksisterer moderat islam?

Ledende forskere definerer islamisme som en politisert religion hvor det grunnleggende trekk er ønsket om en gudsstat med total avvisning av demokrati og menneskerettigheter. Mens noen islamister anvender vold og terror for å oppnå sitt mål, velger andre å arbeide langsiktig gjennom eksisterende demokratiske institusjoner. Målet er imidlertid det samme-et totalitært samfunn basert på en spesiell tolkning av islam. Islamister er farlige, enten de baserer seg på terror eller ikke. Siden deres mål er det samme, representerer derfor alle islamister en trussel mot vårt liberale demokrati. Stig S. Frøland

Den Judea/ Kristne tradisjon - er vår kultur bygget på, og de land med kristen historie er de land hvor det står køer for å komme inn - i vår tid! Hva de flykter fra skal jeg ikke gå inn på her, men det burde være ganske innlysende for en hver, som studerer fakta, hvilke land og kulturer de rømmer fra. Hvor befolknigene er rettsløse. De pragmatiske kinesiske kommunistene ville ved forskning finne ut hva den vestlige suksessformel var, og svaret var ikke kapitalismen, men den Judea/ Kristne tradisjon. Den som er interessert, kan Google temaet. Og om noen ikke nevner Hans Nielsen Hauge i denne sammenheng, har en ikke satt seg inn i hva en mann gjorde nesten egenhendig for vårt land. Visste dere at alle byer, bygder og handelssteder var der før våre sosialister fikk makt i mellomkrigstiden, med næringer, skoler og kultur? Hauge spredde Evangeliet, studer hva det gjorde for vårt land, og de satte ham i fengsel. I vår tid har de også startet å demonisere dem, som sprer de gode nyhetene om Evangeliet, og Jesus. Han er nå persona non grata (selv i dnk), i det norske samfunn, og nå er det multikultur. Halve Europa var ateiststater etter 1945, se hvordan det gikk. Ellers var jeg på en bibelkonferanse nylig, hvor den lokale prest ønsket oss vellkommen, og hun leste fra Alf Prøysen. Flott mann, men hvorfor ikke Jesus? Hva er det som skjer med landet vårt? Fortell meg gjerne hva ateisme og multikultur har gitt oss - "I am all ears. Jesus kan vi takke, og den jødiske historien, han var en del av. Og Israel har skapt en suksesshistorie, uten sidestykke på 66 år, en oase i ørkenen. Og Norge støtter deres despotiske fiender, som like lenge har prøvd å utlette dem som folk og nasjon. Og Damaskus ligger i ruiner, som profetene spådde for flere tusen år siden. Fremgangen vi nå nyter har kommer særlig de siste tre hundre år, og særlig med dannelsen av de forente amerikanske stater. Det ble ett fristed, særlig for det jødiske folk etter de ble drevet ut av Spania 1492. Det jødiske folk har stor ære for vår vestlige kultur, rettstat, vitenskap, tross sitt lille antall i verdensmålestokk. Det var jødiske advokater, som dro til sørstatene og kjempet for de svartes rettsvern. Grunnet sin kultur har de fått flest Nobelpriser både i absolutt antall, og forholdsmessig ekstremt flere enn noen andre kulturer. Den Judea/ kristne tradisjon er vårt fundament, og fordi den kastes overbord i vår tid, er vår fremtid usikker, uansett om landet flyter over av penger

Mannen Ötzi ble funnet i Ötztaler-alpene på grensen mellom Østerrike og Italia. Det var to tyske fjellturister som fant den svært godt bevarte mumien i 1991. Ötzi var rundt 40 år gammel da han døde for rundt 5200 år siden. indre organer er bevart, i tillegg til hår, hud og andre kroppsdeler. Det er funnet klær, pil og bue, en kniv, øks, niste og fyrtøy ved Ötzi. En pilspiss som ble funnet i hans høyre skulder, samt blod fra fire forskjellige individer, tyder på at Ötzi ble drept. Kilde: Store Norske Leksikon
Da hadde nok det første mennesket, ADAM, lignende utseende...Det er jo bare 800 år mellom Adam og Otzi... Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite. Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Blibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rødfarge, når ansiktet skiftet farge. Men det er klart at det er bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt. 1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og blev var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde." Høysangen 5: . 9 Hvad er din elskede fremfor andre elskede, du fagreste blandt kvinner, hvad er din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? 10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt. Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. (Annen oversettelse:Skiftet farge) Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte. Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek. Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt. Nahum 2:11

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde". Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet. Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann. Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk. Naturligvis var det også variasjoner blant dem. Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene (israelittene) bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

Abraham Aliens Antikrist Basunene Fortapelse Frelse Frimureriet HAARP Harmageddon Helvete Hviledagen Illuminati Israels folk Israels stammer Lørdagen Jordskjelv

http://www.innsyn.com/

Verdi-debatt hvor redaktøren fører pennen...
Herren er en krigsmann...
Guddommen deltar aktivt i krigshandlingene (som Josva 10. 11-15) der Jahves aktive deltakelse beskrives. Det er Gud selv som kaster steiner ned på fienden, og det oppsummeres tilslutt at det var flere av fienden som døde av steinene enn de som falt for Josvas sverd.Josva 10: 11 "Som de nu flyktet for Israel og var på veien ned fra Bet-Horon, da lot Herren store stener falle ned over dem fra himmelen helt til Aseka, så de døde; det omkom flere ved haglstenene enn Israels barn slo ihjel med sverdet."
Dette er et eksempel.

http://www.sokelys.com/?p=467
http://www.jewishpress.com/tv/video-picks/sidney-b...