Et nettsted for deg

En ekte israelitt, du og jeg...

Israels hus og folk - Judas hus og folk

Jødene, Zionistene og Neo-"I srael" i dag

Av Albert Hiorth

Motto: "Alle Israels 12 stammers folk - foren Eder!" (Jer. 3,18, Åp. 7 og 14)

Ovenfor: forsiden på Albert Hiorth: Omkring Israels hus og folk - Judas hus og folk

2009 Forord

I 1949 udgav den norske ingeniør Albert Hiorth en oversættelse af pastor Henry A. Edwards' bog God Omnipotent (1936), som var et svar til gejstlige, der havde angrebet British-Israel-læren. Albert Hiorth skrev desuden selv et længere forord, der omhandlede emnet "Israels 12 stammer" samt oprettelsen af den jødiske stat, der blev oprettet i 1948.

Hele bogen - altså Hiorths forord plus den norske oversættelse af God Omnipotent - blev udgivet med titlen Israels hus og folk Judas hus og folk.

Nedenfor gengives Albert Hiorths forord. Hele bogen, inklusive oversættelsen af selve H.A. Edwards' bog, er scannet andetsteds på dette website.

Mikkel Stjernholm Kragh

oktober 2009

Ovenfor: side 1 i Albert Hiorth: Omkring Israels hus og folk - Judas hus og folk

Forord til den norske utgaven av H.A. Edwards: "God Omnipotent" (London 1936)

Av Albert Hiorth

Nærværende lille bok er skrevet av en troende prest som svar på liberale geistliges angrep - fra dem i England som gikk inn for den "høyere Bibelkritikk"s standpunkter - de som forfektedes av Baur og Wellhausen i Tyskland, disse som f.eks. ikke kan tro på muligheten av Profetien og miraklene.

Dette standpunkt antas - merkelig nok - for så vidt angår spørsmålet om Jøde og Israel - av mange gode norske kristne idag, - uten at denne viktige sak er tatt opp til alvorlig studium i lys av Bibelen og verdenshistorien som de kjennes; sist i lyset av arkeologiens landevinninger ved utgravningene i Bibelens lande, disse som en etter en veltet den høyere Bibel-kritiks mennesketanker om Guds ord, studerkamrenes "vitenskap" - : "ikke en tøddel skal forgå", sa Jesus, og vi ser Bibelens ord stadfestetsom aldri tilforn idag.

Den Bibeltroende vil oppdage at tversigjennom Bibelen nevnes Israelsfolket, d.e. tostammeriket: "J uda" og tistammeriket: "Israel" hver for seg (fra 1 Mos 49 ned til det fremtidige Åb 7 & 14, jfr. Åb. 3,9) - alle 12 stammer sees frelste på Zion etter Guds Ord.

Tolvstammefolket Israel, Guds utvalgte folk, derfor eksistere idag, ja, fra før Sinai og inn i framtiden, så sant Bibelens ord skal stå til troende, ja, så lenge som naturlovene styrer i rommet: Jer. 31,36.

Som folket, så kongetronen: Davidstronen er evigvarende, (Jer. 33,17, 2 Sam 7,16 etc.) den skal i sin tid besittes av Jesus Kristus (Luk. 1,33 etc.).

Den troende må derfor slutte at såvel folket som trone eksisterer idag, og der er evidens for dette når man ser etter: Cfr.f.ex. Colquhoun: "Our Descent from Israel", (Brown & Gray Glasgow 1940 hvor der henvises til offentlige dokumenter i Windsors Kongelige arkiver samt til Heralds College, London, side 112).

Jesu ord i Matt. 19,28 og Luk. 22,30 er ganske klare: i gjenfødelsen skal - når Jesus selv sitter på sin herlighets trone - da skal hver av hans 12 disipler sitte på hver sin trone og dømme ISRAELS 12 STAMMER - ja, de skal ete og drikke ved sin Konges bord - - -

Vantroen vil jo benekte en slik mulighet - ("alle forhold er jo så forandret nå", sier Dr. Driver) - og idag annerkjenner derfor over 30 stater verden rundt - istedenfor den lovede Kongetrone i Jerusalem, med Kong "D avid" og de 12 disipeltroner dersteds - en republik med 12 ministre i - Tel Aviv; en statgrunnlagt av en ørliten brøkdel av en stamme, Juda, som har usurpert navnet "Israel" for seg alene - og det merkelige er at en mengde godtroende kristne går med til dette - uten å undersøke en så viktig sak i Guds ord og historien.

Mange tror nå, at Israel og Judastammens jøder er ett og det samme, ja, der er dem som mener at både Abraham, Isak, Jakob og Moses m. fl. Var JØDER! enda Jødefolket som sådant først ble til årtusen senere, nemlig etter eksilet, som Josefus stadfester.

Og enda merkeligere synes det at disse gode kristne - når man påpeker de politiske Zionisters opphav og stilling - kaller dem som tar Guds ords rettledning her for - antisemitter!

På Jesu tid var jo de tilbakevendte 42.000 av Judastammen - Jødefolket - blitt til flere millioner, de hade gitt seg inn under den edomittiske konge Herodes av Antipasslekten - han var en Quisling under Rom og under ham utspiltes dramaet Golgata.

Israels hus var altså ikke med til dette; de hadde da i 7 århundrer vært på vandringer mot "nord og vesten til øyene" som var dem lovet. - (Jfr. prof. Keith.)

Obadias synes meg å peke på et liknende forhold i vår dag, som forestående, - Jakobs og Josefs hus skal da som en ild "fortære Esaus hus" dernede. (Obadias 18.)

Av Judas stammes millioner i Babel kom der vel 42.000 tilbake, og "bygget templet og staden" - av Juda, Benjamin og Levi stammer - og disse er det som er opphavet til vår tids jøder og de som på Jesu tid laget verdenshistorie ved å spille dramaet Golgata - disse er da opphavet til det nye jødiske såkalte "Israel" av 15. Mai ifjor, - FN's skapning fra Lake Success, et menneskeverk, påtvers av Guds ord og forkynnelse. (Jfr. 1 Mos 15,18, Ezek. 47,13.)

Da de edomittiske jøder framstilte seg for Jesus som arvinger og som Abrahams barn, satte Jesus dem ganske kraftig på plass (Joh. 8,44, Matt. 21,43 etc.) men Han sa også: "Far forlat dem" - her er håpet for vår israelmisjon idag - Jødenes eneste håp er å vende seg til "Ham som de gjennomstunge" - Jesus deres korsfestede og oppstandne Frelser. Ham uten hvem de "intet kan gjøre".

Likesom alle nordmenn er skandinaver så er alle jøder av Israel og kan med rette kalles israelitter;men likesom ikke alle skandinaver er nordmenn, så er ikke alle israelitter jøder - bare 1/12 av Israel er av Judastammen og jødene var bare en liten brøkdel av denne tolvtedelen; av Judas millioner vendte ikke mer enn omlag 42.000 hjem og "bygget Staden og Templet" og bosatte seg i Judæa.

Derfor er vel jøder iblant med rette kalt for Israel, men tistammerikets innbyggere "Israel" er aldri i Bibelen kalt for jøder, da disse kom til århundret etter Israels - tistammenes bortførelse til Assyria.

Jødene har derfor ingen av patriarkenes løfter om landet m. v. for seg alene, disse tilkommer alle de 12 stammer - og Abrahams ætt skulle bli til "en skare av folkeslag" (1 Mos. 35,11) - ("Commonwealth of Nations") - dette kan ikke være bare det lille jødefolkets 10 millioner (se 1 Mos. 15,5, 22,17 etc., cfr. s. 62).

Disse løfter kan derfor ikke angå jødene alene - da de jo ennå ikke eksisterte dengang.

Jesus tok Guds Rike fra dem (Matt. 21,43), og ga dette til en annen nasjon - jfr. Esaias 5,7 - som kunne bære rikets frukter, - dette peker visselig til søsternasjonen Israel, tistammefolket, som ikke hadde del i dramaet Golgata, og de sprer idag verden over Evangeliets frukter ved verdensmisjonen, den evangeliske misjon og Bibelselskapene med sine mange hundre millioner av Bibler og deler av Biblen på omlag 1000 språk og dialekter.

Når derfor FN i Lake Success (hvor Guds navn ennå ikke er nevnt) våger seg til å tildele disse 10 millioner jøder - under et fingert navn "Israel"! - et areal av Palestina på størrelse som et mindre fylke i Norge - og det på tvers av Bibelens Ord i 1. Mos. 15,18, Ezek. 47,13 fflg. Etc. - da innsees lett umuligheten av disse verdensstyreres bestemmelse; men da må den Bibel-troende ta avstand: istedenfor en Davidstrone - gjenreist i Jerusalem og disiplenes 12 troner kan vi ikke godta en republikk i Tel Aviv og 12 ministre - og, Guds lov danner ikke grunnlaget for denne statsdannelse, - (se Sak. 4,6) - det er heller menneskelige teser som er fulgt i de siste par år - voldmakt og bomber.

I 1. Mose. 49 leser vi om stamfaren Jakobs (senere Israels) velsignelser over sine 12 sønner, helt ned til "de siste dager"; - og fra 1. Mos. 49 ca. 1690 f.K. inntil Åb. 7 & 14 - inn i framtiden - går der en rett linje - ISRAELSLINJEN - tvers gjennom Bibelen, - Jesus syner os de 12 stammene - 12 ganger 12 tusen, alle er der, tellet og benevnt - de frelste på Zion: MÅ DE IKKE EKSISTERE IDAG?? - og så de utellelige skaren av frelste hedninger med hvite klær og palmegrener som priser Lammet; likesom Paulus taler om Israel og Hedningenes fylde som skal få gå inn, - "kom alle", sier Jesus til oss alle - Pris skje Gud, også meg!

Da jødene framstilte seg som Abrahams barn og arvinger til riket, satte Jesus dem kraftig på plass: Joh. 8,44 etc. og fratok dem riket - ja, han taler siste gang om "jøder" i Åb. 8,44: "noen som lyver og ikke er jøder"< /font>[i]; men endog skal disse få nåde og her ser jeg vår Israelsmisjon store siste sjanse, endog disse våre minste brødre skal "falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg" - la os derfor alle gå inn for vår kirkes misjon Israelsmisjonen i takknemlighet og i kjærlighet til dette folk som ga oss Bibelen og Jesus Kristus!

De politiske zionister kaller disse misjonene for antisemitiske!

Tvers gjennom Bibelen taler Ordet om Israel og Juda hver for seg, men tilslutt ses de samlet på Zion - f. eks. i Jer. 3,18 og 14: Juda hus skal gå til Israels hus og sammen skal de få landet i nord til fedrenes odelsland; (representativt skal de tas, en av en by og to av en ætt og føres til Zion; vers 14) her blir da hovedbølet for det store løftets land fra Egypt Assyria, fra Zion skal lov utgå - i Esaias 11 og Ezek. 37 ser vi alle de 12 stammer samlet dra tilbake til løfteslandet, og i Jer. 31,36 ser vi at Israel (12 stammer) skal bestå som et folk for Guds åsyn så lenge naturens lover (gravitasjonen) hersker i rommet - dette kapitel er tilegnet Israel, Juda og "Øerne".

Begge folkene falt fra Herren, men i Hoseas 1 ser vi gjenopprettelsen av dem begge, - dette som Paulus stadfester i Rom. 9,24 jfr. Ezek. 2,3.

Den store vantroens bølge som kom ovenfra (fra Parlamentskretser) i slutten av siste århundre - Ingersoll-Paine-bevegelsen - reistes med spørsmålet om hvor vidt Gud ikke hadde kunnet, eller kanskje ikke villet, oppfylle løftet til Israel i Jer. 31,36; for på jødene kunne ikke dette sees oppfyllt, og Israel trodde man hadde gått tapt - - -

For den troende blit derfor spørsmålet om stammene av avgjørende betydning; ikke minst også av den grunn at løfteslandet og velsignelsene til Israel er deres, Guds evige folk - odelen er vår, - og Esaus eksempel for forakt for førstefødselsretten - odelen - er ikke tillokkende - - -

Rikets evangelium skal predikes idag ikke bare som frelsens evangelium - for Jesus forkynte begge - - - !

Når spør den troende bibelforsker alltid; finnes der idag evidens for oppfyllelse av noen av Jakobsønnenes skjebne i "de siste dager"? - som fra 1. Mose. 49 forutsagt?

Om Juda får vite at i hans stamme skal kongeslekten finnes - fra David til Salomo og ned til Kongenes Konge ser vi dette oppfyllt - (og i vår tid har dronning Victorias genealoger hatt noe å si om dette - hvilket folk sitter på Europas troner idag?)

David skriver i Salme 114,2 at Juda er Herrens helligdom og Israel er Hans Rike (jfr. Es. 5,7 og Matt. 21,43) og Paulus skriver dette at "Guds Ord ble dem betrodd" - Rom. 3,2 (Engl. "Oracles of God").

Om Israels rike, Nord-riket, tistammerikets eksistens er idag en rik litteratur, om deres fangenskap - 130 år før Judas; - om deres vandringer henimot "øyene i norden og vesten" - om deres antakelse av den nye pakten (Hos. 1, Jer. 31,31) - vi kan nå i lys av de siste århundreders historie se meget av den døende stamfars siste ord gå i oppfyllelse:

"Odelsmannen" Josef - (se 1. Krøn. 5,1-2 og Ezek. 47,13) - er et ungt frukttre ved kilden - "g renene skyter over muren" - vi ser den lille øya i kildenes kilde - Atlanteren - hvis folk omspenner kloden - "en skare av folkeslag" (1. Mos. 35,11) som endog eier "Fiendenes porter" - stredene fra Kanalen, gjennom Gibraltar, Zuez, Babelmandeb, Strait Settlements, - Panama - (1. Mos. 22,17 - side 62).

Og vi ser at "de egger ham og skyter på ham og forfølger ham de pileskyttere" - de store kriger i de siste århundrer har så å si alle gjeldt England (Es. 41,16): se på Filip den annens "Uovervinnelige Armada" - stormene tok den. Napoleon kom - det var England det gjaldt - på Trafalgar Square står Nelson, og Napoleon ble tatt på et engelsk slagskip til - St. Helena.

Den store keiser Wilhelm kom - det var atter England de gjaldt - han endte som vedhogger i Doorn - fange.

Hitlers soldater sang i gatene her: "Wir geh'n nach Engelland" - akk ja, som fanger, og Hitler selv - hvilken skjebne! for: Der står skrevet:

"Fast står han der med sin bue, hans hender og armer er raske (sportsnasjonen) ved Jakobs veldige hender, fra Hyrden Israels klippe - fra din fars Gud, og han hjelpe deg, den Allmektige, og Han velsigne deg, med velsignelser fra Himlen der oppe, med velsignelser fra dypet dernede" - fiskebankene i havets dyp; jern og kullgruvene i fjellet skapte England industrielle storhet -.

Og stamfaren velsignelser "s tiger høyt opp over mine fedres velsignelser - opp til de evige høyders grense - de skal komme over Josefs hode, over hans isse som er høvdingen blant sine brødre" -.

England mottok først evangeliet, - lenge før de store kristenforfølgelser sluttet i Rom - England sprer Evangeliet verden over som ingen annen nasjon: Bibelselskapene og verdensmisjonen - og det er Englands kongehus - av Juda stamme - som sitter over Europas troner - "Høvdingen", som gang på gang redder sivilisasjonen fra undergang - Josef: Efraim og Manasse, England og USA - de som vel tapte store slag, men alltid vant - det siste.

I Jer. 30,7 leser vi om Jakobs store trengselstid og Jesus stadfester dette ord, Matt. 24,14 - i de siste 30 år har vi vel noen hver fått sanne dette? (Dan. 12.)

Mange mener i vers 27 av 1. Mos. 49 å se det lille Norge symbolisert: Vikingene med ulvemerkene på skipsstevnene og på stavkirkene - de tok og røvet bytte i tidenes morgen, men i de siste tider er det Norge som har gjort mer enn noen annen nasjon for misjonen (prosentvis) - evangeliets spredning - og som har gitt særs meget til de nødlidende nasjoner i Europa rundt idag - (5. Mos. 33,12).

Ovenfor: side 64 i Albert Hiorth: Omkring Israels hus og folk - Judas hus og folk

De verdenshistoriske hendelser i Palestina og det nære Østen idag gjør Jøde-Israel-spørsmålet brennende; millioner tar det opp til alvorlig studium idag, - og, basis for dette spørsmål alltid være Guds Ord; "Bibelen og Bibelen alene" må være grunnlaget, - og her trer verdenshistorien og den nye arkeologi støttende til - mangt som våre fedre ikke kunne forstå, trer idag klart fram i begivenhetene selv, - når de sees i lyset av Bibelens ord herom. Se side 57.

Men: Måtte den troende kristne framfor alt ikke la seg rive med til jødehat eller antisemittisme ved å dømme Jødefolket - noen av verdens beste og lovlydigste statsborgere - etter den ørlille klikken av politiske zionister og deres framgangsmåter i det nye "Israel" - etterfølgere av Makkabæerne, og deres like, ned til Bar Kokba, - alle forkempere for en jøde stat: enden ble det absolutte nederlag - tilintetgjørelsen.

Noen peker på det nye "Israel" som symboliser ved "fikentreet" i Matt. 24,32; "når saften kommer ut i grenene og bladene springer ut, da er sommer nær" - - -

Men da Jesus leter etter frukt på fikentreet, finner han ingen: "aldri i evighet" - Matt. 21,19 - og lengere nede i samme kapitel viser Jesus at det er en annen nasjon, som skal bære fruktene - i Esajas 5,7 sees mere herom: Israels hus. -

Bare en kan gjenreise Davids falne hytte og Israels 12-stamme-folk i sin tid. Han som sa at "U ten meg kan I intet gjøre" - la oss da vise jødene til Ham, - deres eneste redning, med Ham vil de få alt!

Profeten Jeremias taler i Kap. 18 om Israels hus som leret, det plastiske ler som kan omformes; mens den sprø krukken av det brente ler, - Judas hus - ikke kan heles - i Kap. 19.

"Eders hus skal lade Eder øde" sier Jesus, inntil Kongen av Davids hus tar tronen - som hele verdens hersker (Åb. 19,15-16).

Med all tydelighet viser Ordet at i de siste dager skal alle stammene samles, under sin egen konge på Davids trone:

I Jer. 3,18 som henvender seg til Juda og Israel sees, at når Jerusalem kalles Herrens Trone, da skal:

"Judas hus gå til Israels hus, og de skal komme sammen fra landet i Norden" tilbake til løftets lande; (1. Mos. 15,18 og Es. 19,23).

Og til Palestina skal de tas av Herren, representativt: "En av en ætt og to av en by" - og føres til Zion,her blir da hovedbølet for det store løftesland fra Egypt til Assyria, - herfra skal lov utgå, fra Zion.

I Ezek. 37 ser vi dette i detaljer, Judas barn og Israels hus skal samles i landet, på Israels bjerge, under sin konge, "David" - her skal Guds lov herske og den nye pakt holdes. - - -

Og i Esaias 11,10-13 sees atter samlingen fra hele verden, fra Sinims land til havets øer, da skal deadspredte av Juda (Diaspora) og de fordrevne av Israel samles under ett banner, da skal ikke mere "Efraim (England, USA) misunne Juda (Jøde) og Juda skal ikke mere overfalle Efraim" - man erindre Palestinas historie i de siste år etter krigen, til idag!

I den faste tro på at "ikke en tøddel skal forgå" før alt dette er oppfyllt studerte min far og jeg profetienes ord fra sist i ottierne og til idag - og jeg har fått erfare at i sannhet er Profetien forutsagt historie og historien oppfyllt profeti; - Jfr. f. eks. Baxter's "kalender" fra 1866 - hosføyet side 57-58 og beskrivelsen av siste krig i Ezek. 38 - her ser vi idag alle nevnte nasjoner mobiliserte eller under framrykning! - da blir Guds Eiendomsfolks historie viktigere kanskje enn noe annet - det gjelder idag å "orientere seg" i den riktige retning - så vi ikke vil kunne befinnes å stride mot Guds folk når det kommer til stykket - åndeligt eller materielt

Ennå er atskillig uoppfyllt, like før avslutningen, - således lover Gud oss å "tilintetgjøre det slør som omslører alle folk, og som dekker alle hedningefolkene" - Es. 25,7, jfr. Ezek. 2,3 - og, i håp om at nærværende lille verk vil kunne bidra til å kaste Ordets lys over noen hittil ukjent sannhet, sendes den ut til leseren med en hilsen fra Åb. 1,1-3.

Asker, 30. januar 1949

Albert Hiorth, c. e.

Israelittenes frafall fra Gud førte til at det delte riket, Israel og Judea, gikk under. Folket i Israel i nord som var de 10 stammene, ble bortført til Assyria i år 721 f. Kr.

Judea i syd ble angrepet av Babelkongen flere ganger, og folket bortført til Babylon.

Også på denne tiden var profetene Guds røst til folket. En av dem var Jeremias. Han hadde advart folket mot Guds dom som ville komme, og på forhånd sagt at jødene ville bli bortført til Babylon. Han sa også at fangenskapet i Babylon ville vare i 70 år for Juda stamme. Slik gikk det også, og vi kaller denne perioden for eksiltiden.

I året 74 etter Kristus, ble juda stamme (jødene) igjen bortvist fra Judea og ingen av de 12 Israels stammer har hatt noe land å vende tilbake til før 1948! Nå ønsker Gud ifølge bibelen at ALLE de 12 stammene igjen skal bosette seg i stor Israel, og der skal du og jeg være med!

Nesten ingen nord-europeere, eller deres etterkommere i USA, Canada, Australia, Sør Afrika, Rhodesia eller New Zealand vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet og at de med andre ord, sammen med jødene, er Guds utvalgte folk.

10 stammer av Israels hus, som bibelen kaller for de bortkomne stammene, er de kristne, vestlige nasjoner. Det har vært "skjult" i 2700 år, men dukker opp igjen i endens tid.

Her er noen av løftene om "Israels hus" i de siste dager:

På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner" (Es 11,9-12).

"Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra" (Jer 29,14).

"Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land" (Esek 37,21).

Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-ca. 100 e.Kr.), har også noen ord om de ti Israels stammer som ble ført i fangenskap til Assyria 800 år tidligere:

"Det er bare to stammer i Asia og Europa som er underlagt romerne, mens de ti stammene fram til i dag befinner seg på den andre siden av Eufrat og er en stor folkemengde som ikke kan telles" (Antiquities of the Jews, bok XX, kap. V, 2. Uthevelser tilføyd.)

Mellom Svartehavet og Det kaspiske hav ligger Kaukasusfjellene. Denne fjellkjeden skiller mellom Europa og Asia. Som vi ser på kartene, strakte Det assyriske rike seg helt opp til Eufrats kilder og Kaukasusfjellene. Det var til disse områdene ti av Israels stammer ble ført i fangenskap av assyrerkongene. Det er områdene syd for Det kaspiske hav som er vuggen til den hvite, europeiske rasen -- som for øvrig kalles Den kaukasiske rase eller Den nordiske rase, "den hvite mann". I disse områdene forsvinner det gamle Israel fra historien og angelsakserne, goterne og en rekke andre stammer dukker opp. De ti Israels stammer gikk aldri "tapt". De mistet bare sin identitet under sin århundrelange vandring vestover fra Assyria. De beveget seg innover i Europa og ble opphavet til den hvite, europeiske rase.

De aller fleste folkevandringer har skjedd den letteste veien, langs elvedalene. Israels vandringer gjennom Kaukasus har satt spor etter seg. Til denne dag finnes det mange landemerker som forteller om deres vandringer. Gjennom studiet av innskrifter på gravsteiner og på annen måte, kommer vi ikke til noen annen konklusjon enn at de folk som bosatte seg i Nord-Frankrike, Syd-Spania, De britiske øyer og de nordiske land, Norge innbefattet, var de "tapte" får av Israels hus. Mange av disse emigrerte senere til Canada, Amerika, Australia og andre steder. "Du skal bli til en mengde folk" var Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

De fleste som underviser i bibelens lære, er veldig opptatt av jødenes rett og tilbakekomst til Israel, men de bør huske på at retten også gjelder for ALLE de 12 stammene.

Det finnes noen få som har begynt å huske hvem de er som Israels Barn

Det finnes noen få som har begynt å huske hvem de er som Israels Barn

Jeg synest det er et utrolig spennende tema dette at vi her i Norden stammer fra Naftali og Benjamin stamme av det bibelske Israels Folk. Profetiene gis da et mye mer nøyaktig og konsist bilde av virkeligheten, også hatet mot og assimileringen av Israels Barn får et helt nytt innhold.

Mange kristensionister får det nok vondt med selv om eller når den dagen de oppdager at de er forført til å støtte feil Israel, altså landet til khazarkongen Rotschild og ikke folket (etter GT) eller menigheten Israel (etter NT).

Det var 2-3 millioner israelitter med Moses da han førte dem ut av Egypt, så det bør være minst 1 milliard israelitter i verden i dag. Så er det bare 15 millioner 'jøder' i dag, så er det helt umulig at de kunne ha vært etterkommere av alle israelitter. Løftet var at de skulle bli 'mange nasjoner og riker' (1 Mos 17,5-6). Abraham er et hebraisk navn som betyr «far til mange/far til mange nasjoner». Her er Israels Barn;

1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]
2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland
3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).
4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine
5. Issachar: Finland
6. Naphtali: Norway
7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians
8. Gad: Italy, part of Switzerland
9. Reuben: Holland
10. Simeon: Spain, Portugal
11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland
12. Levi: certainly NOT modern day «Israel»

kelt

Vi legger merke til den norske løve hos Benjamin stammen.

Israels ti stammer er oss europeere
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/

Kristen Døssland om Norrøna-folket og deres vandring fra Israel, via Kaukasus til Norden (grunnen til at vi kalles 'kaukasier' når vi skal fylle ut rase i offentlige skjema..

Kristen Dossland - Norronafolket (1949)
http://www.bmonline.no/download/Norronafolket.pdf

«Take away the heritage of a people, and they are easily persuaded.» - Karl Mordechai Marx Levy

En menighet som jeg har nevnt i denne artikkel

Israels 10 tapte stammer
http://www.riksavisen.no/?p=1051

http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

Vårt broderfolk i vest

Det ser ut som skottene våkner før normannerne til hvem de er;

Lost Tribes of Israel, Found in the Scottish Declaration of Independence!

http://www.youtube.com/watch?v=g6AIc0eYUS8

Våre frender av de ti tapte stammer av Israel vest i havet, den Skotske Kirke, tar et oppgjør med de falske israelitter.

The inheritance of Abraham? A report on the 'promised land'< /strong>
http://www.sizers.org/inheritanceofabraham.pdf

Edomånden kan infisere de fleste svake sjeler, men der er et annet moment som skaper litt krøll..

Denne boken fra en israelsk jøde dokumenterer Israels Folk vei til Vesten…
http://britam.org/the-Tribes.html

Det er vel og greitt, så langt er vi enig… MEN, så mener han at khazerene er den 13 stammen, at også khazarene var tidligere av Israel, i sin siste bok

http://www.britam.org/Khazarbook.html

For dette at khazarene har Israels blod/ DNA i seg har en annen israels/amerikansk jødisk biolog tilbakevist nylig

http://gbe.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/14/gbe.evs119.short?rss=1

Vitenskapelig Artikkel av Prof. Eran Elhalk om den Genetiske Linken av dagens Jøder til Khazarene…

Min påstand er at edomånden etter Esau som G-d hatet, mens han elsket Jakob, er universell. Egentlig ar folk av alle raser som er Rothschildtro ved sosialismen, kommunismen, liberalismen og humanismen av 'edomånden', helt uavhengig av rase…

Her har disse en interessant bok til

Scandinavian Secrets. The Hebrew Code of the Runes, av Orjan Svennsson

This work proves that in ancient times Israelites settled in Scandinavia.
The author summarizes previous studies that proves this point from archaeological and related historical research.
Previous studies that linked Scandinavian Languages and scripts to those of the Middle East are summarized and explained.
The author then discusses runic inscriptions from a variety of sites and implements. The background history of these examples along with a complete physical description is given in detail.
Photographs and illustrations by the author using sophisticated scientific techniques enable the reader to participate in the decipherment.
It is shown in this work how Runic Inscriptions are similar in form and appearance to scripts known in the Ancient Middle East. It is explained and proven step by step how the earliest examples of runic script, and especially those of southeast Sweden, were actually written in the Hebrew Language or in Aramaic or in a mixture of Aramaic and Hebrew.
Aramaic is similar to Hebrew. Aramaic words are found in the Hebrew Bible. A few of the Biblical Books were written in Aramaic and there were Hebrew Tribes who spoke the Aramaic Language before their exile by the Assyrians.
Orjan Svensson shows how the Israelite authors of the Runic Inscriptions incrypted messages within their script that scientifically prove their Hebrew origins
http://britam.org/orjanbook.html

Men vi skal ikke glemme at det fremdeles er ett vilkår til som skal oppfylles etter den Nye Pakt, nemlig hjertets omskjærelse i Kristus. Uten dette kan en være så mye israelitt en vil, men det gir ingen forrang til G-ds Rike, siden den veien er åpen KUN for de som har blitt ny i Jesus Kristus.

http://www.britam.org/TribesCover.html

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/?p=10050

Referanser

Arthur Koestler
The Thirteenth Tribe (1976)

F.W.C Neser
The Ten Lost Tribes of Israel (1965)

Jack Mohr
The Lost Tribes of Israel (1994)

Kristen Dossland
Norronafolket (1949)

GlobalWatch
10 Lost Tribes Of Israel (2012)

J.H. Allen
Judah'p s Sceptre and Joseph's Birthright (1902)

William Carr
Satan-Prince of This World
(Luciferian_conspiracy_exposed) (1959)

Israels ti stammer er oss europeere
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5/

Kun tre -3- land igjen uten en Rothschild sentralbank