Israel-stammene, oversikt

File:Dalen Hotell IMG 4773.jpg

Israels Hus, de 10 tapte stammer

Vi skal se hvordan Gud førte 10 stammefolket (Israel hus) ut fra fangenskapet i Assyria og inn i Kaukasusområdet. Her utviklet disse stammene seg fra ca. år. 550 f.Kr. som den Kaukasiske rase, den hvite rase, det gotiske folk som senere blev kalt germanere. Di ble kalt Gotere for di dem utvandret fra Godsandområde i Syria (2 Kong 18,11)

Og under folkevandringen på 4-500 tallet av vår tidsregning inntok de hele Europa, store deler av Amerika m.m. (Cappelens historiske atlas 1962, kart nr. 32.)

Vi skal prøve å finne igjen de 10 tapte stammene.

Vi vet at jødefolket har bevart sin identitet og går under navnet jøder eller Judas hus. Disse utgjør i dag ca. 16 millioner mennesker, fordelt over hele verden, derav ca. 5-6 millioner i staten Israel. Men hvor er resten av Israel, de 10 stammene, Israels hus? Disse har mistet sin identitet, men utgjør sikkert i dag en mengde folkeslag.

Tok Gud feil da han gav en spesiell velsignelse til Sara og Abrahams etterkommere? Det gjorde han selvfølgelig ikke.

Men hvorfor teller Ismaels og hans brødre, araberne, snart 300 millioner mennesker,

mens jødefolket teller bare 16 millioner? Hvorfor har araberne i dag 22 stater, mens Jødene har en? Og hvorfor disponerer araberne over 98 % av landområde i Midtøsten, mens Jødene har litt over 1 %?

Det er da en kan spørre seg, gikk det helt galt med løftene, eller er det de 10 stammene som utgjør mangfoldet av Israel? Men i tilfelle, hvor er de?

De bør mange ganger overgå araberne både i antall stater, landområder,

folketall, velsignelse og rikdom.

1 Mos 17,15-16 Og Gud sa til Abraham: Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai - Sara skal være hennes navn. 16 Og jeg vil velsigne henne, og jeg vil gi deg en sønn også med henne; ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til mange folk, konger over folkeslag skal fremgå av henne.

1 Mos 28,1-3 Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru. 2 Gjør deg rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent deg en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre! 3 Og Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag,

1 Mos 35,10-11 Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; her efter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Således fikk han navnet Israel. 11 Og Gud sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vær fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender.

1 Mos 48,17-19 Da Josef så at hans far la sin høyre hånd på Efra'ims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å føre den fra Efra'ims hode bort på Manasses hode. 18 Og Josef sa til sin far: Ikke så, far! For denne er den førstefødte; legg din høyre hånd på hans hode! 19 Men hans far vilde ikke det, og han sa: Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal og bli et folk, han skal og bli stor; men enda skal hans yngre bror bli større enn han, og hans ætt skal bli en mengde folkeslag.

Når i historien har disse stammene hvert en mengde folkeslag? Bare Efraim skal bli til en mengde folkeslag. I følge Åp. kap. 7 er alle stammene unntatt Dan til stede i avslutningen an vår tidsalder. Men hvor er dem i dag?

Åp 7,2-4 Og jeg så en annen engel, som steg opp fra solens oppgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: 3 Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på vår Guds tjenere i deres panner! 4 Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire og førti tusen beseglede av alle Israels barns stammer:

År 932. Israel ble delt i 2, Nord-riket og Syd-riket. Judas Hus (Rehabeam konge)

Israels Hus ( Jeroboam konge)

10 stammer løsrives fra David-dynastiet

1 Kong. 11,29-31 På den tid hendte det engang da Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at profeten Akia fra Silo traff ham på veien; han* hadde en ny kappe på, og de to var alene på marken.

<* profeten.> 30 Da tok Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i tolv stykker. 31 Og han sa til Jeroboam: Ta deg ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir deg de ti stammer;

År 722. Israels hus bortført til Assyria i fangenskap.

2 Kong 18,11 Og kongen i Assyria bortførte Israel til Assyria og flyttet dem til Halah og til Habor, en elv i Gosan, og til Medias byer,

Nå skal vi prøve å finne dem igjen!

Jer. 18,5-6 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 6 Skulde jeg ikke kunne gjøre med eder, Israels hus, som denne pottemaker? sier Herren; se, som leret er i pottemakerens hånd, således er I i min hånd, Israels hus!

Esek. 37,1 Herrens hånd kom over mig, og Herren førte mig i ånden ut og satte mig ned midt i dalen, og den var full av ben.

Hvilken Dal? Selvfølgelig i Go sandalen

Esekiel var på dette denne tid i fangenskap i Babylon, og ble av Herren førte i ånden ut

til Gosandalen, hvor de 10 Israels stammer hadde hvert i fangenskap over100 år og var helt forkommende.

Esek 37,11 Og han sa til mig: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt.

Da det Assyriske rike falt, ble disse ben levende, gikk inn i Kaukasusområde.

2. Esras 13, 33-38 (denne boken står ikke i Bibelen) fortelles det: De tok en beslutning og forlot hedningene for å gå inn i et avsidesliggende land hvor ingen mennesker bodde, for at de der måtte holde de lover som de brøt i sitt eget land. De gikk gjennom Eufratstrømmens smale pass, for den aller høyeste viste dem et tegn, og Han holdt floden tilbake mens de gikk over. Det var en lang vei å gå gjennom dette land. I et og et halvt år gikk de. Dette område kalles Arsereth, og der befinner de seg inntil de siste dager.

Dette område ligger vest for det kaspiske hav.

Israel har alltid hvert et kolonifolk (stammefolk) på vandring. Også i Israels storhetstid, under et kongedømme, beholdt de sine tildelte landområder, som et stammefolk. Samtidig som dette folk forlot Asia, dukker det opp et folk i Kaukasus område. I dette området, syd-vest for det Kaspiske hav finner vi vuggen til den hvite, europeiske rase, som for øvrig kalles Den kaukasiske rase, eller Den nordiske rase, (den hvite mann). I begynnelsen av vår tidsregning hadde dette folket vært i dette område ca. 500 år. Her utviklet de seg til en stor folkegruppe, og etter som dem vokste utvidet sine landområder. Det ser ut som Aser stamme bosatte seg vest for det kaspiske hav, og landet heter Aserbajdsjan også i dag.

Sitat fra boka; DI FORENTE STATER OG STORBBRITANIA I PROFETIENE.

Av Herbert W. Armstrong.

Josefus skrev sin historie i det første århundre ek. Han skrev; har de 10 stammene til nå vært bortenfor elven Eufrat, og er et enormt menneske-hav som ikke kan telles.

Bok XI kapitel 5,2.

``Antiquitates Iudaicae``- ``Den jødiske arkeologi ``). Skjønt noen israelitter allerede hadde utvandret til Nord-Europa, blant annet til Skandinavia, var det da Josefus skrev ennå mange igjen i Skytias område.

Joh. 10,16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.

Esek. 37,22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker.

Matt. 10,5-6 Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, 6 men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Jesus viste selvfølgelig hvor Israels Hus var.

Matt 15,24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

(Det ser ut som det er et skille mellom øst-Asiatiske folkegrupper og Israels Hus ved Grense Jakobs elv.)

(E. U. Flagget med 12 stjerner er symbolet for Israel.)

Noen tanker fra en ikke teolog Asbjørn Fjeldberg.

Fra Esras bok 4: 39 Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg.40 Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land til fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.41 Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningfolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere,42 for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land.43 Så kom de til de vanskelige overgangene ved Eufrat.44 Da gjorde Den Høyeste jærtegn for dem og stanset elveløpene inntil de var gått over. Reisen gjennom dette området var lang og varte ett og et halvt år.45 Landet kalles Arsaret,46 og de ble boende der helt til de siste tider. Men nå har de igjen gitt seg på vandring,47 og Den Høyeste stanser på ny elveløpene så de kan gå over. Dette er tolkningen av den fredelige menneskemengden du så.

48 Men sammen med dem er også de som er tilbake av ditt folk, og som bor innenfor grensene til mitt hellige land.49 Når han så begynner å ødelegge den mengden av folkeslag som har samlet seg, skal han også forsvare det folket som er tilbake.50 Og da skal han vise dem mange store tegn.»
51 Jeg sa: «Min Herre og Gud, forklar meg også hvorfor mannen jeg så, steg opp av havet.» Han svarte:52 «Likesom ingen har utforsket eller kjenner det som beveger seg i havdypet, kan heller ingen som lever på jorden, se min Sønn eller dem som er hos ham, før den fastsatte tid.53 Dette er tolkningen av drømmen du hadde, og du er den eneste som er blitt opplyst om dette.

xxx

Europa ble befolket av israelitter allerede rett etter syndfloden.

Det skal ikke være lett! Jeg vil først og fremst trekke frem noen vesentlige premisser:

Vi må i dette forholde oss om bibelen som sannhet, at den er historisk og vitskapelig korrekt.

Mht datering, nytter man geologisk kolonne, denne er en konstruksjon det ikke er dekning for. Man nytter C14 datering ut i fra forutsetning om at C14 nivået i atmosfæren har vært det samme til all tid, og at C14 fordeler seg jevnt i organisk materiale. Det medfører ikke riktighet. Man nytter altså i målingene et gummistrikk målebånd, det kan man ikke ha tillit til.

Iflg bibelen, var syndloden verdensomfattende og inntraff for 4.400 år siden. Det store revet utenfor Australia er datert 4.400 år gammelt, Sahara er datert 4.400 år gammel. Vi kjenner ikke til noe som er eldre enn 4.400 år.

Ungt univers; 2 lov om termodynamikk, også omtalt som loven om entrophy, tilsier at alt forfaller, at hete går over i ikke-hete, og følgelig skulle det ikke være varme i himmmel legemeene dersom der var milliarder av år gamle. Men det er hete i dem, det beretter om at universet er ungt.

De små himmel legemeene; meteorene, består av is med sedimenter i. De kan ikke eksistere i mer enn 10.000 år, for de mister hele veien masse når de flyr inn i solsystemet vårt. Det betyr at universet må være mindre enn 10.000 år gammelt. Det kan stemme rimelig godt med Bibelen, som beretter universet er i underkant av 6.000 år gammelt.

Dengang da Josef og familien hans gikk inn i Egypt, ca 2000 år BC, var det ikke mange mennesker på jorden. De hadde nyss blitt spredt i fra Babylon som ligger i Irak, og bosatte seg i fra hverandre. Ved Middlehavet er det to særs fruktbare områder, det ene var den fertile halvmåne som Babylon imperiet lå i, det andre særs fruktbare området var Egypt. Disse to imperiene lå i konkurranse med hverandre. For å få tak i tinn til å lage bronse, trakk man i fra Egypt, under Josef, veksel på tinn forekomstene i England. Vesteuropa ble i den tid befolket i fra Egypt. Til å lede slike kolonier, ville Josef trolig trukket veksel på sitt eget folk, israelittene.

Dengang da de 10 stammene ble fordrevet i fra Israel, ville de trolig reist til allerede eksisterende bosetninger Israelittene hadde i Europa. Jeg sier "trolig" for det er mye et trosspørsmål den dag i dag, var det sant som Noah sa i sin velsignelse til sønnene sine i 1 mos kpt 9 vers 27 " Gud gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter."

Da Jesus sendte ut disiplene sine, sa han at de skulle gå til de fortapte får av israels hus. I Declaration of Arbroath, et kirkelig dokument fra 1320 som oppevares på nasjonalarkivet i Skotland, fremkommer det at apostelen Andreas kristnet Skotland (og med det vel også de britiske øyer, som dengang var en del av vårt Norden). http://webarchive.nrscotland.gov.uk/20170106021747/http://www.nas.gov.uk/Downloads/declarationArbroath.pdf

Jeg siterer fra 2 avsnitt i deklarasjonen; "Thence it came, twelve hundred years after the people of Israel crossed the Red Sea, to its home in the west where it still lives today." Det bærer vitne om at de nordvestre deler av Europa ble befolket av israelitter frem til år 0.

I år 535 inntraff en klimakrise, som også innvarslet vredens tid, som skulle vare i 1260 år, dvs frem til 1798 da dyret fikk dødelig sår; Napoleon trakk paven i fengsel i Frankrike, der paven døde. https://no.wikipedia.org/wiki/Klimasjokket_i_535%E2%80%93536

Nevnte klimakrise gav fimbulvinter og avfolket den nordlige halvkulen. Så ble her repopulert i ettertid.

Det står om Guds folk at de skal nevnes ved hans navn, ved Abrahams, Isaks og Jakobs navn. I midtøsten kaller de jødene for "Yahudi" og det er av Guds navn "Yahova." Yahudi, på tysk "juden," høres påtakelig likt ut. I hine dager var Tyskerne kallet "Saxere," -på engelsk "Saxons," og Tyskland het "Saxerland" i gammel norsk historie. Vel, "Saxons" er en forkortning for "Isaacsons" altså er de nevnt ved Isak, just slik Bibelen lærer.

Frem til 535 var vest Europa (Spania og Frankrig) bebodd av de vi kaller "Visigoterne" -en språklig forvrengning av "Vestjødene) og i Italia og Kreta, holdt "Ostrogoterne" (Østjødene) til. De ble med tiden å bli benevnt ved andre navn.

Bibelen forteller, i Johannes Åpenbaring, at det skal være noen som falskelig gir seg ut for å være jøder, tildømes kpt 2"9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. "

og likeens i kpt 3 "9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig."

Det er altså ikke jøder alt som gir seg ut for å være det, og jeg tror bestemt at Jesus ikke ville sagt "Se, jeg lar..." dersom vi ikke skulle være oppmerksom på disse som har stjålet til seg identitet som "jøder." Hvem er de mon tro?

Kjell Erik Midtgård


Anders Ekström

13 innlegg 62 kommentarer

Gud utväljer, Tack och Lov!

Publisert rundt 1 time siden

Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I bibelen står det om de utvalgte...Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel..

Anders Helge Myhren

Det är helt rätt som du skriver, att Gud utväljer dem som skall bli frälsta under denna tidsålder. Jag förstår att du får mothugg från flera håll på detta, men det är likväl Bibelns lära och därmed den "sunda läran." Att Gud utväljer bland jordens alla miljarder människor, går som en röd tråd genom hela Bibeln, alltifrån Abraham, Isak Jakob, Josef, David till Jesus och därefter alla dem som Gud har utvalt i honom. " I honom hava vi ock undfått våt arvslott, i som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd. Ef. 1:11, och, "Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock. Rom. 8:30.

Gud är suverän i sitt handlande, Rom. 9:14-21, människan är endast leret i Guds hand. Varför är det så många kristna som går emot den Bibliska läran, att det är Gud som utväljer? Det beror på minst två saker; Först, därför att man inte förstår Guds plan för den nuvarande tidsåldern och ej heller Guds plan för kommande tidåldrar. Sedan, därför att denna lära går emot den etablerade, traditionsbundna läran, om att människan har en fri vilja och att det därmed är människan som genom sitt val avgör sin eviga destination. En obiblisk lära!

En liten kommentar ang. det du skriver om Israels hus. Israels hus består endast av de tio stammarna, p.g.a. att efter konung Salomos död blev Israel delat, (2Kon. 17:18) Israels hus och Juda hus. Juda hus räknas inte med i den nuvarande tiden, eftersom Guds rike har blivit taget ifrån dem, och givet till ett folk (nation) som bär dess frukt. Det folket är Israels hus( Israels tio stammar) som har fört Kristi Evangelium ut till jordens alla hörn.

Odd Sverre Hove

69 innlegg 486 kommentarer

Jøde og hedning i Bibelen

Publisert rundt 5 timer siden

Det er en sympatisk sak å prøve å lese seg til visdom om forholdet mellom jøde og hedning i Bibelen. Men det er viktig å lete frem flest mulig av de relevante tekstene - og å forstå dem rett både i sin egen tekstsammenheng og i den helbibelske tekstsammenhengen.

For det første er det viktig å merke seg at bibeltekstene ikke reserverer betegnelsen «jøde» for bare Juda stamme. Når ordet brukes som kollektiv, betegner det gang på gang hele 12-stamme-folket.

For det andre er det viktig å lese Rom 11:11-14 sammen med det etterfølgende vers 15. Der står det både om jødefolkets forkastelse av Jesus og om jødefolkets antagelse av Jesus (NB88s oversettelse er her av visse grammatiske grunner å foretrekke fremfor BS2011). Når antagelsen skjer, blir det til «liv av døde» for både hedning og jøde!

Den etterfølgende oljetrelignelsen (Rom 11:16ff) forutsetter også at det vil komme en dag da jødefolket (de naturlige oljekvistene) blir gjen-innpodet på den hellige roten. Og konklusjonen i Rom 11:25f sier at «hele Israel» en dag skal bli frelst. Slik vi også ser det i Sak 12:10 og Åpb 7:4ff.

For det tredje handler Jesu reservasjon i Matt 10:5 og 15:24 bare om Jesu jordeliv frem til Jesu siste påskeuke før korsfestelsen. Det er i den perioden Faderens oppdrag til Sønnen er avgrenset til bare «de fortapte fårene av Israels hus».

I Jesu siste offentlige tale i Jerusalem by i påskeuken lyder Jesu avslutnings-ord til byens innbyggere slik: «Heretter skal dere ikke se meg mer før dere sier "Velsignet være han som kommer i Herrens navn"» Matt 23:39. Uttrykket «Velsignet være han som kommer ...» er et idiomatisk uttrykk som svarer til vårt «Velkommen». Jesus slutter altså Matt 23 med å varsle at det skal komme en dag da Jeruslem igjen sier «Velkommen» til Jesus. Og da skal byen igjen får se Jesus.

Og dette er bare noen ganske få av alle de spennende observasjonene en bibellesere kan gjøre når man følger trådstarters eksempel og begynner å lete etter tekster som kan kaste bibelsk lys over hele dette fasinerende emnet.

For det fins mange flere tekster om denne saken!

1 liker Lik Sitér

1 liker

Takk til Hove for din utlegning. Ja, jeg er enig i det meste du skriver. Unntaket er det du skriver om hvem som kalte seg for jøde i Israel på Jesus tid. Jeg tror jeg kan si med sikkerhet, at det er stammene i den sørlige delen av Israel. Altså, Juda, Benjamin, og Levi-stammen. De fleste i den nordlige delen, bodde der ikke lenger. De var reist og hadde dradd oppover i Europa. Det er dem vi hvite innbyggere stammer fra. Les gjerne mer om dette på våre innholdsrike nettsider...

www.evangeliekirken-arendal.no

Men som du skriver, hele Israel skal en dag bli frelst, og det gjelder også jødene, som er av Juda stamme.

Oversikten...

Under den store folkevandringen 800 år før Kristus, reiste Israels 10 stammer innover mot Europa. Hvite assyrere ble det kalt, da de var i fangeskap i Syria.

Men etterhvert frigjorde de seg fra dem, og hver av de 10 stammene tok sine egne områder i Europa. Se oversikt på våre andre nettsider, hvor i Europa de befinner seg i dag.

På den tiden ble det betydelig mildere og isen smeltet. Det gav fantastiske muligheter for jakt og fiske og etterhvert jordbruk. Vikingene eller nordmennene fra Naphtali-stammen, var også dyktige sjøfarere, og handlet mye med andre stammer.

Da Jesus hadde gjort det som Han var kommet for, var det den 11. stammen. Benjaminstammen, som kom med frelse-budskapet til sine brødre i Europa. De bodde framdeles i Israel på Jesus tid, sammen med en rest av Juda stammen, men utvandret etterhvert de også...

Benjaminstammen bor idag på Island, det er et karrig land. Men det var vel en av de få ledige plassene etterhvert. Europa ble jo først bebodd av de andre israelske stammene, og de valgte selvfølgelig de beste landområdene.

Anders Helge Myhren

File:Dalen Hotell IMG 4773.jpg